Regulamin

Regulamin

Regulamin

(tekst jednolity)

Uwaga:

Usługodawca nie kieruje swojej oferty oraz nie prowadzi sprzedaży na rzecz Konsumentów.

Usługodawca nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

Spis treści

1. Warunki ogólne

1.1. Definicje

1.2. Postanowienia ogólne

1.3. Warunki techniczne

1.4. Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego

1.5. Odpowiedzialność

1.6. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

1.7. Postanowienia przejściowe i końcowe

2. Załącznik nr 1. do RegulaminuRegulamin zamówień

2.1. Definicje

2.2. Postanowienia ogólne

2.3. Zakres, warunki i zasady składania Zamówień

2.4. Zawarcie Umowy sprzedaży

2.5. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

2.6. Poufność

2.7. Odwrotne obciążenie VAT

2.8. Odpowiedzialność

2.9. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

2.10. Postanowienia przejściowe i końcowe

3. Załącznik nr 2. do RegulaminuRegulamin usług dodatkowych

3.1. Definicje

3.2. Postanowienia ogólne

3.3. Zakres, warunki i zasady wykonywania Usług dodatkowych

3.4. Znakowanie

3.5. Druk, Uszlachetnienie

3.6. Personalizacja produktu

3.7. Pakowanie, Akcesoria

3.8. Próba towaru

3.9. Prawa autorskie

3.10. Odpowiedzialność

3.11. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

3.12. Postanowienia przejściowe i końcowe

4. Załącznik nr 3. do RegulaminuRegulamin płatności

4.1. Definicje

4.2. Postanowienia ogólne

4.3. Warunki, zasady, sposoby i terminy płatności

4.4. Preferencyjne warunki płatności

4.5. Kredyt kupiecki

4.6. Split payment

4.7. Odpowiedzialność

4.8. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

4.9. Postanowienia przejściowe i końcowe

5. Załącznik nr 4. do RegulaminuRegulamin dostaw

5.1. Definicje

5.2. Postanowienia ogólne

5.3. Warunki, zasady i sposoby dostaw

5.4. Preferencyjne warunki dostaw

5.5. Odpowiedzialność

5.6. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

5.7. Postanowienia przejściowe i końcowe

6. Załącznik nr 5. do RegulaminuRegulamin postępowania reklamacyjnego

6.1. Definicje

6.2. Postanowienia ogólne

6.3. Zgłaszanie reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu internetowego

6.4. Rozpatrywanie reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu internetowego

6.5. Zgłaszanie reklamacji dotyczących Towarów

6.6. Rozpatrywanie reklamacji dotyczących Towarów

6.7. Odpowiedzialność

6.8. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

6.9. Postanowienia przejściowe i końcowe

7. Załącznik nr 6. do RegulaminuRegulamin dla pośredników

7.1. Definicje

7.2. Postanowienia ogólne

7.3. Zakres, warunki i zasady przyznawania Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów

7.4. Odpowiedzialność

7.5. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

7.6. Postanowienia przejściowe i końcowe

8. Załącznik nr 7. do RegulaminuRegulamin udostępniania wzorów

8.1. Definicje

8.2. Postanowienia ogólne

8.3. Zakres, warunki i zasady udostępniania Wzorów produktów

8.4. Odpowiedzialność

8.5. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

8.6. Postanowienia przejściowe i końcowe

9. Załącznik nr 8. do RegulaminuPolityka prywatności

9.1. Definicje

9.2. Postanowienia ogólne

9.3. Zakres, warunki, zasady i cele Przetwarzania

9.4. Podstawa prawna Przetwarzania

9.5. Okres Przetwarzania

9.6. Dobrowolność Przetwarzania

9.7. Pliki cookies

9.8. Web beacons

9.9. Przetwarzanie przez podmioty przetwarzające, odbiorców i / lub strony trzecie

9.10. Prawa Klienta, którego Dane osobowe dotyczą

9.11. Zabezpieczenie Danych osobowych

9.12. Odpowiedzialność

9.13. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

9.14. Postanowienia przejściowe i końcowe

10. Załącznik nr 9. do RegulaminuRegulamin publikacji treści

10.1. Definicje

10.2. Postanowienia ogólne

10.3. Dodawanie Opinii

10.4. Ocena użyteczności Opinii

10.5. Weryfikacja opinii

10.6. Zgłaszanie naruszeń dotyczących treści

10.7. Odpowiedzialność

10.8. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

10.9. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Warunki ogólne

1.1. Definicje

Użyte w Regulaminie, w tym w Warunkach ogólnych, pojęcia oznaczają:

1.1.1. Usługodawca – Zen BTL Marcin Gmiński, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Potockich 94A, 04-534 Warszawa, NIP 9521943312, REGON 142548392, BDO 000017549.

1.1.2. Serwis internetowy – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresami internetowymi:

1.1.2.1. http://zen-btl.eu,

1.1.2.2. http://zen-reklama.eu,

1.1.2.3. http://zen-gifts.eu,

1.1.2.4. http://elektronika-reklamowa.eu.

1.1.3. Usługa – usługa dostępu do Serwisu internetowego, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.1.4. Klient – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu internetowego.

1.1.5. KonsumentKlient będący osobą fizyczną, która posiada zdolność do czynności prawnych, dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i / lub zawodową.

1.1.6. PośrednikKlient dokonujący Zamówienia w celu dalszej odsprzedaży Towarów osobom trzecim.

1.1.7. StronyUsługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

1.1.8. Dane identyfikacyjne klienta – prawdziwe i aktualne dane Klienta konieczne do realizacji Zamówienia i / lub weryfikacji Klienta, w szczególności: pełna nazwa Klienta, imię, nazwisko, adres Klienta, numer identyfikacji podatkowej Klienta, adres poczty elektronicznej email Klienta, numer telefonu kontaktowego Klienta.

1.1.9. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

1.1.10. ProduktTowary i Usługi dodatkowe prezentowane w Serwisie internetowym.

1.1.11. Wzór produktu – przykładowa próbka Produktu dostarczana w jednej sztuce do Klienta na jego życzenie.

1.1.12. Usługa dodatkowa – usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, świadczona na rzecz Klienta, dostępna dla danego Towaru, określona w Serwisie internetowym w opisie Produktu, związana z charakterem Produktów oferowanych przez Usługodawcę, w szczególności: Znakowanie, Druk, Uszlachetnienie, Personalizacja produktu, Pakowanie, Akcesoria, wykonanie Próby towaru i tym podobne.

1.1.13. ZnakowanieUsługa dodatkowa, w ramach której Klient ma możliwość zlecić naniesienie logo na Towar, w ramach technik określonych w opisie Produktu.

1.1.14. DrukUsługa dodatkowa, w ramach której Klient ma możliwość zlecić wykonanie zadruku Towaru, w ramach technik określonych w opisie Produktu.

1.1.15. UszlachetnienieUsługa dodatkowa, w ramach której Klient ma możliwość zlecić wykonanie dodatkowych prac na Towarze, w ramach technik określonych w opisie Produktu.

1.1.16. Personalizacja produktu – inne Usługi dodatkowe mające na celu wykonanie Produktu zgodnie z Zamówieniem, w tym przygotowanie Towaru według indywidualnej specyfikacji i / lub projektu Klienta.

1.1.17. PakowanieUsługa dodatkowa, w ramach której Klient ma możliwość zlecić zapakowanie Towaru w opakowanie wybrane w toku składania Zamówienia, spośród dostępnych w Serwisie internetowym.

1.1.18. AkcesoriaUsługa dodatkowa, w ramach której Klient ma możliwość zlecić dołączenie wybranych akcesoriów do Towaru w toku składania Zamówienia, spośród dostępnych w Serwisie internetowym.

1.1.19. Próba towaruUsługa dodatkowa, w ramach której Klient ma możliwość zlecić wykonanie jednej sztuki Towaru wraz z Usługami dodatkowymi w toku składania Zamówienia.

1.1.20. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta klienta, dokonana z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie internetowym.

1.1.21. Konto klienta – część Serwisu internetowego, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

1.1.22. Login klienta – ciąg znaków alfanumerycznych, w szczególności adres poczty elektronicznej email, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta klienta.

1.1.23. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta w Serwisie internetowym.

1.1.24. Zamówienie – wiążące oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego, przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej lub przy użyciu funkcjonalności Zamówień online, określające rodzaj i liczbę Produktów oraz inne treści przewidziane Regulaminem oraz prawem.

1.1.25. Zamówienia online – funkcjonalność Serwisu internetowego umożliwiająca składanie Zamówień bezpośrednio przy użyciu Serwisu internetowego.

1.1.26. Potwierdzenie zamówienia – potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia, wysyłane przez Usługodawcę zgodnie z treścią Regulaminu.

1.1.27. Przygotowanie w toku – potwierdzenie rozpoczęcia realizacji Zamówienia, wysyłane przez Usługodawcę zgodnie z treścią Regulaminu.

1.1.28. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ustalająca istotne warunki sprzedaży Produktów oraz ich dostawy na podstawie niniejszego Regulaminu oraz treści Zamówienia, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem:

1.1.28.1. za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej z pominięciem funkcjonalności Zamówień online,

1.1.28.2. przy użyciu funkcjonalności Zamówień online.

1.1.29. List autoryzacyjny – dokument potwierdzający uprawnienia Klienta do posługiwania się i / lub dysponowania przedmiotami praw własności intelektualnej.

1.1.30. Środki komunikacji elektronicznej – zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.

1.1.31. Forma pisemna – przyjęte w niniejszym Regulaminie następujące formy składanych oświadczeń woli:

1.1.31.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej email,

1.1.31.2. przy użyciu dostępnych w Serwisie internetowym formularzy,

1.1.31.3. za pośrednictwem tradycyjnej formy listownej, w szczególności listem poleconym.

1.1.32. Rabat – zniżka oznaczona procentowo i / lub kwotowo od ustalonej ceny określonego Produktu.

1.1.33. Kupon promocyjny – informacja o przyznaniu Klientowi Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów, opisanych każdorazowo w regulaminach korzystania z nich, udostępnionych w Serwisie internetowym.

1.1.34. Newsletter – udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego i / lub Środków komunikacji elektronicznej informacja handlowa, w szczególności w formie marketingu bezpośredniego, przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania oferty, Produktów, Usług i / lub wizerunku Usługodawcy.

1.1.35. RegulaminWarunki ogólne wraz ze wszystkimi wymienionymi w ich treści i / lub dołączonymi załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Warunki ogólne i / lub załączniki do nich są odpowiednio regulaminami, o których mowa w artykule 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.1.36. Warunki ogólne – ogólne warunki korzystania z Serwisu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.1.37. Regulamin zamówień – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załącznik nr 1. do Regulaminu.

1.1.38. Regulamin usług dodatkowych – regulamin dotyczący wykonywania Usług dodatkowych w związku z Zamówieniami, stanowiący załącznik nr 2. do Regulaminu.

1.1.39. Regulamin płatności – regulamin dotyczący warunków płatności za Zamówienia, stanowiący załącznik nr 3. do Regulaminu.

1.1.40. Regulamin dostaw – regulamin dotyczący dostaw Towarów będących przedmiotem Zamówienia, stanowiący załącznik nr 4. do Regulaminu.

1.1.41. Regulamin postępowania reklamacyjnego – regulamin dotyczący warunków zgłaszania reklamacji, stanowiący załącznik nr 5. do Regulaminu.

1.1.42. Regulamin dla pośredników – regulamin dotyczący współpracy z Pośrednikami, stanowiący załącznik nr 6. do Regulaminu.

1.1.43. Regulamin udostępniania wzorów – regulamin dotyczący udostępniania Wzorów produktów, stanowiący załącznik nr 7. do Regulaminu.

1.1.44. Polityka prywatności – regulamin dotyczący zasad Przetwarzania i ochrony Danych osobowych, stanowiący załącznik nr 8. do Regulaminu.

1.1.45. Regulamin publikacji treści – regulamin dotyczący komunikacji oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie internetowym, stanowiący załącznik nr 9. do Regulaminu.

1.1.46. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw 2014, pozycja 827, z późniejszymi zmianami).

1.1.47. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw 2002, numer 144, pozycja 1204, z późniejszymi zmianami).

1.1.48. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw 1964, numer 16, pozycja 93, z późniejszymi zmianami).

1.1.49. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw 1994, numer 24, pozycja 83, z późniejszymi zmianami).

1.1.50. Ustawa prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dziennik Ustaw 2004, numer 171, pozycja 1800, z późniejszymi zmianami).

1.1.51. Ustawa o podatku od towarów i usług – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw 2004, numer 54, pozycja 535, z późniejszymi zmianami).

1.1.52. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw 2018, pozycja 1000, z późniejszymi zmianami).

1.1.53. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.1.54. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dziennik Ustaw 1993, numer 47, pozycja 211, z późniejszymi zmianami).

1.1.55. Dane osobowe – zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

1.1.56. Przetwarzanie – zgodnie z RODO, operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1.1.57. Administrator – zgodnie z RODO, osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby Przetwarzania Danych osobowych.

1.1.58. Moderator – podmiot upoważniony przez Usługodawcę do weryfikacji treści zamieszczanych w Serwisie internetowym.

1.1.59. Nick – indywidualna nazwa Klienta.

1.1.60. Opinia – dodana przez Klienta treść, za pomocą której Klient ocenia dany Produkt.

1.1.61. Weryfikacja opinii – decydowanie o publikacji Opinii, w tym ich edycja, blokowanie, odrzucanie i / lub usuwanie dokonywane przez Moderatora i / lub automatycznie w ramach algorytmów zadanych w Serwisie internetowym przez Usługodawcę.

1.2. Postanowienia ogólne

1.2.1. Regulamin, w tym Warunki ogólne, określaja zasady korzystania z Serwisu internetowego, który umożliwia Klientom:

1.2.1.1. informowanie o Produktach w Serwisie internetowym (nie wymaga Rejestracji ani logowania do Konta klienta),

1.2.1.2. komunikację za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej dotyczącą Produktów i aktywność w Serwisie internetowym, w tym wysyłanie zapytań ofertowych zgodnie z Regulaminem zamówień i wyrażanie Opinii zgodnie z Regulaminem publikacji treści (może wymagać Rejestracji i / lub logowania do Konta klienta zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Serwisie internetowym),

1.2.1.3. składanie Zamówień zgodnie z Regulaminem zamówień (może wymagać Rejestracji i / lub logowania do Konta klienta zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Serwisie internetowym),

1.2.1.4. dostęp do Konta klienta (wymaga Rejestracji i / lub logowania do Konta klienta),

1.2.1.5. zarządzanie Danymi osobowymi podanymi w Koncie klienta (wymaga Rejestracji i / lub logowania do Konta klienta),

1.2.1.6. powiadamianie o statusie Zamówień w Serwisie internetowym (wymaga Rejestracji i / lub logowania do Konta klienta oraz zarejestrowania Zamówienia w Koncie klienta),

1.2.1.7. kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami w Serwisie internetowym (wymaga Rejestracji i / lub logowania do Konta klienta oraz zarejestrowania Zamówienia w Koncie klienta).

1.2.2. Regulamin, w tym Warunki ogólne, określa:

1.2.2.1. zasady korzystania z Serwisu internetowego,

1.2.2.2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

1.2.2.3. rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

1.2.2.4. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,

1.2.2.5. zasady współpracy pomiędzy Stronami,

1.2.2.6. tryb składania Zamówień,

1.2.2.7. warunki wykonywania Usług dodatkowych,

1.2.2.8. warunki dokonywania płatności za Zamówienia,

1.2.2.9. warunki dostaw Towarów,

1.2.2.10. tryb postępowania reklamacyjnego,

1.2.2.11. warunki współpracy z Pośrednikami,

1.2.2.12. warunki udostępniania Wzorów produktów,

1.2.2.13. politykę prywatności, w szczególności warunki Przetwarzania i ochrony Danych osobowych,

1.2.2.14. tryb publikacji treści, w szczególności informację o zakazie dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

1.2.3. Regulamin, w tym Warunki ogólne, obowiązuje w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy Stronami i stanowią ich integralną część, w szczególności w zakresie Umów sprzedaży i dostawy Towarów. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu artykułu 384. Kodeksu cywilnego.

1.2.4. Regulamin, w tym Warunki ogólne, obowiązuje wszystkich Klientów, niezależnie od sposobu w jaki korzystają z Serwisu internetowego, czy dokonali Rejestracji, czy i w jaki sposób dokonali Zamówienia. Klienci zawsze otrzymają od Usługodawcy wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu.

1.2.5. Kontakt z Usługodawcą jest dostępny:

1.2.5.1. za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej przy użyciu poczty elektronicznej email pod adresami:

1.2.5.1.1. kontakt@zen-btl.eu,

1.2.5.1.2. kontakt@zen-reklama.eu,

1.2.5.1.3. kontakt@zen-gifts.eu,

1.2.5.1.4. kontakt@elektronika-reklamowa.eu,

1.2.5.2. za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej przy użyciu formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie internetowym,

1.2.5.3. za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej telefonicznie pod numerami:

1.2.5.3.1. +48 720 380 380,

1.2.5.3.2. +48 720 390 390,

1.2.5.4. listownie na adres fizyczny Usługodawcy.

1.2.6. Usługodawca nie kieruje swojej oferty oraz nie prowadzi sprzedaży na rzecz Konsumentów. Postanowienia Regulaminu, w tym Warunków ogólnych, nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

1.2.7. Korzystanie przez Klienta z Serwisu internetowego może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym połączenia internetowego i / lub telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy prawo telekomunikacyjne, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługodawcę do kontaktu z Klientem nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient.

1.2.8. Usługodawca może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności Serwisu internetowego Klientom, którzy nie spełniają określonych wymogów, w szczególności nie dokonali Rejestracji. Informacja o ograniczeniu będzie każdorazowo zamieszczana w ramach Regulaminu.

1.2.9. O ile inne postanowienia Regulaminu, w tym Warunków ogólnych, nie stanowią inaczej, wyłączne prawa do treści udostępnianych w Serwisie internetowym, w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, oznaczenia Serwisu internetowego, Produktów, Usług dodatkowych i inne dostępne w Serwisie internetowym, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie, prawa w zakresie baz danych, należące do Usługodawcy, partnerów, dostawców, podwykonawców i / lub producentów współpracujących z Usługodawcą, podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy i / lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

1.2.10. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odnośnika internetowego zamieszczonego na stronie Serwisu internetowego oraz sporządzić jego wydruk.

1.3. Warunki techniczne

1.3.1. Korzystanie z Serwisu internetowego możliwe jest, o ile system teleinformatyczny z którego korzysta Klient, spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

1.3.1.1. aktywne konto poczty elektronicznej email,

1.3.1.2. procesor 1Ghz,

1.3.1.3. pamięć RAM 1GB,

1.3.1.4. urządzenie sterujące,

1.3.1.5. łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kb/s, upload 128 kb/s,

1.3.1.6. przeglądarka internetowa:

1.3.1.6.1. Internet Explorer w wersji 9.0, nowszej i / lub zgodnej, z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i plików cookies,

1.3.1.6.2. lub przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 30, nowszej i / lub zgodnej, z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i plików cookies,

1.3.1.6.3. lub przeglądarka Google Chrome w wersji 30, nowszej i / lub zgodnej, z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i plików cookies.

1.3.2. Serwis internetowy jest zgodny z technologią Responsive Web Design, w szczególności jest responsywny i dostosowuje się do urządzenia końcowego na którym jest wyświetlany. Mimo to, Usługodawca zastrzega, że w przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w punkcie 1.3.1. Regulaminu, pełna funkcjonalność może być niedostępna i / lub ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.

1.3.3. W przypadku wydania Serwisu internetowego w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne, pewne funkcjonalności i / lub treści Serwisu internetowego mogą być niedostępne analogicznie do wersji klasycznej.

1.3.4. Usługodawca w ramach Serwisu internetowego i / lub Środków komunikacji elektronicznej wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie oraz funkcję web beacons. Szczegółowe warunki wykorzystywania plików cookies i podobnych technologii oraz funkcji web beacons określone są w Polityce prywatności.

1.3.5. Połączenie telefoniczne z Usługodawcą możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora, udostępniającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy prawo telekomunikacyjne.

1.4. Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego

1.4.1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, w tym w Warunkach ogólnych.

1.4.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z Serwisu internetowego, w tym bez dokonania Rejestracji. W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku korzystania ze Środków komunikacji elektronicznej, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą nawiązania kontaktu i zawierana jest na czas nieoznaczony.

1.4.3. Korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego może być odpłatne. Informacje o odpłatności za korzystanie z takich funkcjonalności zamieszczone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w taki sposób, aby można było się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z takich funkcjonalności.

1.4.4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie internetowym.

1.4.5. Szczegółowe zasady korzystania z dedykowanych Klientowi Rabatów, Kuponów promocyjnych i / lub warunków innych akcji promocyjnych i kampanii marketingowych będą określane w Koncie klienta i / lub określać je będą odrębne regulaminy i / lub załączniki do Regulaminu, w tym Regulamin dla pośredników, o których Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę.

1.4.6. W Koncie klienta Usługodawca udostępnia historię Zamówień złożonych przy użyciu funkcjonalności Zamówień online i / lub zarejestrowanych w Koncie klienta.

1.4.7. Zarejestrowanie Zamówienia w Koncie klienta złożonego przy użyciu funkcjonalności Zamówień online dokonuje się automatycznie.

1.4.8. Zarejestrowanie Zamówienia w Koncie klienta złożonego za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej, z pominięciem funkcjonalności Zamówień online, może być dokonane w przypadku gdy Klient kontaktując się z Usługodawcą poda Dane identyfikacyjne klienta wprowadzone przez Klienta podczas Rejestracji, w szczególności adres poczty elektronicznej email oraz szczegóły Zamówienia. Usługodawca zastrzega, że zarejestrowanie Zamówienia w Koncie klienta, w przypadku gdy Klient nie dokonał Zamówienia online, może być niemożliwa, o czym Usługodawca poinformuje Klienta bez zbędnej zwłoki.

1.4.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu internetowego, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

1.4.10. Usługodawca przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie internetowym, w szczególności w trakcie składania Zamówień, w tym przy użyciu funkcjonalności Zamówień online, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu internetowego.

1.4.11. Usługodawca nie jest dostawcą internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy prawo telekomunikacyjne. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego i / lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie Serwisu internetowego oraz z jego funkcjonalności i / lub kontaktu z Usługodawcą.

1.4.12. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1.4.12.1. korzystania z Serwisu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, między innymi poprzez użycie określonego oprogramowania i / lub urządzeń,

1.4.12.2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i / lub umieszczanie w Serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej,

1.4.12.3. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

1.4.12.4. korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

1.4.12.5. korzystania z Serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności i wszelkich przysługujących im praw,

1.4.12.6. korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie internetowym jedynie w zakresie własnego użytku związanego bezpośrednio z Zamówieniem. Wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy i / lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy i / lub ich właściciela,

1.4.12.7. niedostarczania do Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.

1.4.13. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu internetowego, w tym składania Zamówień, jak również może ograniczyć Klientowi dostęp do Serwisu internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

1.4.13.1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd i / lub naruszających prawa osób trzecich,

1.4.13.2. naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności dotyczących innych Klientów,

1.4.13.3. działań i / lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i / lub ogólnie przyjętymi zwyczajami, zasadami postępowania i / lub zasadami współżycia społecznego,

1.4.13.4. naruszania przez Klienta ogólnie pojętych zasad uczciwej konkurencji.

1.4.14. Klient pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu internetowego na podstawie postanowień punktu 1.4.13. Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

1.4.15. Usługodawca umożliwia Klientowi pozbawionemu prawa do korzystania z Serwisu internetowego na podstawie punktu 1.4.13. Regulaminu archiwizację historii Zamówień zarejestrowanych w Koncie klienta.

1.4.16. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i materiałów marketingowych i / lub w inny sposób udostępniony przez Usługodawcę zapisał się na Newsletter, będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Usługodawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego odnośnika internetowego udostępnionego w Newsletterze.

1.4.17. Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności i / lub rozwiązań technicznych Serwisu internetowego. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie internetowym, jeżeli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.

1.4.18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

1.4.18.1. wycofywania poszczególnych Produktów z Serwisu internetowego, co nie dotyczy Zamówień, odnośnie których zawarto Umowę sprzedaży,

1.4.18.2. wprowadzania nowych Produktów do Serwisu internetowego,

1.4.18.3. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i / lub wyprzedaży, co nie dotyczy Zamówień, odnośnie których zawarto Umowę sprzedaży w ramach tych akcji i wyprzedaży.

1.4.19. Usługodawca nie inicjuje kontaktu telefonicznego z Klientem w celu przedstawienia oferty Serwisu internetowego. W celu zainicjowania kontaktu z Usługodawcą, Klient powinien wykonać połączenie telefonicznie na numery wymienione na stronach Serwisu internetowego.

1.5. Odpowiedzialność

1.5.1. Usługodawca nie kieruje swojej oferty oraz nie prowadzi sprzedaży na rzecz Konsumentów. Odpowiedzialność i / lub obowiązki Usługodawcy wynikające z zapisów Ustawy o prawach konsumenta nie mają zastosowania w niniejszym Regulaminie, w tym w Warunkach ogólnych.

1.5.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego i / lub infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu internetowego.

1.5.3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym i / lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym i / lub telekomunikacyjnym a Serwisem internetowym.

1.5.4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonywane w Serwisie internetowym.

1.5.5. Klient ponosi odpowiedzialność, tak jak za własne działania i / lub zaniechania, za działania i / lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu internetowego za pośrednictwem własnego Konta klienta i / lub we własnym imieniu.

1.5.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym Warunkami ogólnymi, obowiązującymi przepisami prawa i / lub ogólnie przyjętymi w tym zakresie zwyczajami, zasadami postępowania i / lub zasadami współżycia społecznego.

1.5.7. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia i / lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego, z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu i / lub rozbudowy bazy technicznej. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta w tym wypadku ulega wyłączeniu.

1.6. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

1.6.1. Poszczególne zapisy Regulaminu, w tym Warunków ogólnych, nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia w Formie pisemnej złożonego przez Usługodawcę o ich nieobowiązywaniu. W przypadku ustalenia w konkretnym Zamówieniu, Potwierdzeniu zamówienia i / lub Przygotowaniu w toku przez Strony szczególnych postanowień dotyczących Umowy sprzedaży, wyłączających i / lub modyfikujących Regulamin, te postanowienia szczególne wiążą Strony tylko w zakresie tej konkretnej Umowy sprzedaży, chyba że co innego wynika z wyraźnego oświadczenia Usługodawcy.

1.6.2. Usługodawca nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów i / lub regulaminami, które są stosowane przez Klientów, chyba że Klient wyraźnie zwróci się w tej sprawie do Usługodawcy, a Usługodawca w drodze wyraźnego oświadczenia w Formie pisemnej wyrazi zgodę na ich obowiązywanie.

1.6.3. Każda ze Stron, w każdym czasie i bez podania przyczyn, samodzielnie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną nawiązaną telefonicznie, rozłączając połączenie telefoniczne, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy.

1.6.4. W innych przypadkach każda ze Stron, w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień określonych w punkcie 1.6.5. Regulaminu.

1.6.5. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną:

1.6.5.1. samodzielnie usuwając Konto klienta, składając taką dyspozycję na jego podstronie,

1.6.5.2. lub zgłaszając żądanie usunięcia Konta klienta Usługodawcy za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. W tym przypadku rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni kalendarzowych.

1.6.6. Usługodawca chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy kontaktu telefonicznego), poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, w terminie 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą usunięcia Konta klienta.

1.6.7. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w tym Warunków ogólnych oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń, w terminie 1 dnia roboczego.

1.6.8. Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta klienta i / lub dowolnej jego funkcjonalności. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 14 dni kalendarzowych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej.

1.6.9. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta klienta, wszelkie Kupony promocyjne, Rabaty i / lub inne korzyści i przywileje, przyznane Klientowi w ramach Konta klienta, których data ważności wykracza poza datę korzystania przez Klienta z Konta klienta, mogą być wykorzystane przez Klienta nie później, niż do dnia upływu daty ich ważności wynikającej z ich treści i / lub dotyczących ich regulaminów.

1.6.10. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta klienta, Usługodawca zapewnia możliwość archiwizacji historii Zamówień zarejestrowanych w Koncie klienta.

1.6.11. W szczególnych przypadkach, gdy doszło do znacznego naruszenia przez Klienta Regulaminu, w tym Warunków ogólnych i / lub obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.

1.7. Postanowienia przejściowe i końcowe

1.7.1. Terminy używane w Regulaminie, w tym w Warunkach ogólnych, zapisane kursywą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

1.7.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w tym w Warunkach ogólnych, mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy prawo telekomunikacyjne, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1.7.3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu, w tym Warunków ogólnych, nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.7.4. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym Warunków ogólnych, w przypadku zaistnienia:

1.7.4.1. zmian organizacyjnych i / lub prawnych Usługodawcy,

1.7.4.2. zmian obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie do Serwisu internetowego,

1.7.4.3. zmian funkcjonalności Serwisu internetowego, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.

1.7.5. Usługodawca powiadamia Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w tym Warunków ogólnych, w formie komunikatu przesłanego za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

1.7.6. Aktualny Regulamin, w tym Warunki ogólne, jest publikowany w Serwisie internetowym oraz udostępniany jako załącznik w formie pliku .pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin, w tym Warunki ogólne, na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej w formie pliku .pdf bez dodatkowych opłat.

1.7.7. Regulamin, w tym Warunki ogólne, wchodzi w życie 17 czerwca 2019 roku.

2. Załącznik nr 1. do RegulaminuRegulamin zamówień

2.1. Definicje

Użyte w Regulaminie zamówień pojęcia oznaczają:

2.1.1. Usługodawca – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.2. Serwis internetowy – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.3. Usługa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.4. Klient – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.5. Konsument – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.6. Pośrednik – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.7. Strony – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.8. Dane identyfikacyjne klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.9. Towar – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.10. Produkt – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.11. Wzór produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.12. Usługa dodatkowa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.13. Znakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.14. Druk – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.15. Uszlachetnienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.16. Personalizacja produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.17. Pakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.18. Akcesoria – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.19. Próba towaru – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.20. Rejestracja – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.21. Konto klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.22. Login klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.23. Hasło – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.24. Zamówienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.25. Zamówienia online – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.26. Potwierdzenie zamówienia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.27. Przygotowanie w toku – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.28. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.29. List autoryzacyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.30. Środki komunikacji elektronicznej – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.31. Forma pisemna – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.32. Rabat – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.33. Kupon promocyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.34. Newsletter – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.35. Regulamin – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.36. Warunki ogólne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.37. Regulamin zamówień – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.38. Regulamin usług dodatkowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.39. Regulamin płatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.40. Regulamin dostaw – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.41. Regulamin postępowania reklamacyjnego – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.42. Regulamin dla pośredników – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.43. Regulamin udostępniania wzorów – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.44. Polityka prywatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.45. Regulamin publikacji treści – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.46. Ustawa o prawach konsumenta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.47. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.48. Kodeks cywilny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.49. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.50. Ustawa prawo telekomunikacyjne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.51. Ustawa o podatku od towarów i usług – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.52. Ustawa o ochronie danych osobowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.53. RODO – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.54. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.55. Dane osobowe – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.56. Przetwarzanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.57. Administrator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.58. Moderator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.59. Nick – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.60. Opinia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.1.61. Weryfikacja opinii – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

2.2. Postanowienia ogólne

2.2.1. Regulamin zamówień określa zasady korzystania przez Klientów z Serwisu internetowego, w szczególności tryb składania Zamówień i zawierania Umowy sprzedaży, w tym przy użyciu funkcjonalności Zamówień online.

2.2.2. Usługodawca prowadzi Serwis internetowy, w którym między innymi:

2.2.2.1. informuje Klientów o Produktach,

2.2.2.2. umożliwia Klientom składanie Zamówień za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej,

2.2.2.3. umożliwia Klientom składanie Zamówień przy użyciu funkcjonalności Zamówień online.

2.2.3. Regulamin zamówień stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej, choćby Klient nie dokonał Rejestracji.

2.2.4. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje zgodnie z Regulaminem zamówień a w zakresie:

2.2.4.1. ogólnych warunków korzystania z Serwisu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają postanowienia Warunków ogólnych,

2.2.4.2. warunków wykonywania Usług dodatkowych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu usług dodatkowych,

2.2.4.3. warunków dokonywania płatności za Zamówienia zastosowanie mają postanowienia Regulaminu płatności,

2.2.4.4. warunków dostaw Towarów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dostaw,

2.2.4.5. warunków zgłaszania reklamacji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu postępowania reklamacyjnego,

2.2.4.6. warunków współpracy z Pośrednikami zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dla pośredników,

2.2.4.7. warunków Przetwarzania i ochrony Danych osobowych zastosowanie mają postanowienia Polityki prywatności.

2.2.5. Usługodawca nie kieruje swojej oferty oraz prowadzi sprzedaży na rzecz Konsumentów.

2.2.6. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie z Klientem posiadającym zdolność do czynności prawnych, zarejestrowanym zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa jako przedsiębiorca, będącym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który składa Zamówienie z zakresu oferty Usługodawcy i chce zawrzeć Umowę sprzedaży z Usługodawcą dla celów związanych z jego działalnością gospodarczą i / lub zawodową, to jest z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną.

2.2.7. Usługodawca zastrzega, iż kieruje swoją ofertę do podmiotów wykonujących profesjonalnie działalność reklamową i może nie zawrzeć Umowy sprzedaży z Klientem nie prowadzącym faktycznie takiej działalności.

2.2.8. Informacje o Produktach, ich opisy, parametry techniczne i / lub użytkowe, Usługi dodatkowe oraz ceny podane w Serwisie internetowym, w szczególności podczas składania Zamówienia przy użyciu funkcjonalności Zamówień online, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności artykułów 66., 543. Kodeksu cywilnego i mają jedynie charakter informacyjny oraz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71. Kodeksu cywilnego.

2.2.9. Zdjęcia prezentujące Produkty w Serwisie internetowym mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd, w szczególności kolor i / lub struktura materiału, mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

2.2.10. Informacja o cenie podawana w Serwisie internetowym, w szczególności w funkcjonalności Zamówień online, ma charakter wiążący od momentu zawarcia Umowy sprzedaży. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Serwisie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.

2.3. Zakres, warunki i zasady składania Zamówień

2.3.1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie zamówień.

2.3.2. Usługodawca prowadzi w Serwisie internetowym, w szczególności w funkcjonalności Zamówień online, sprzedaż hurtową. Minimalna ilość zamówienia, w Zamówieniu dla danego Produktu, określona jest w opisie Produktu w Serwisie internetowym.

2.3.3. Klient może wysłać zapytanie ofertowe za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. Odpowiedź Usługodawcy na zapytanie ofertowe Klienta jest rozumiana jako indywidualna oferta Usługodawcy, o ile w treści tej odpowiedzi nie zaznaczono inaczej.

2.3.4. W razie potrzeby złożenia przez Klienta Zamówienia na ilość mniejszą niż określona jako minimalna ilość zamówienia w opisie Produktu, Klient może złożyć zapytanie ofertowe za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia na ilość mniejszą niż określona jako minimalna ilość zamówienia w opisie Produktu. Odpowiedź Usługodawcy na zapytanie ofertowe Klienta jest rozumiana jako indywidualna oferta Usługodawcy, o ile w treści tej odpowiedzi nie zaznaczono inaczej.

2.3.5. Odpowiedź na zapytanie ofertowe jest ważna przez okres 1 dni roboczych, licząc od dnia wysłania odpowiedzi przez Usługodawcę, o ile w treści tej odpowiedzi nie zaznaczono inaczej.

2.3.6. Po akceptacji przez Klienta odpowiedzi Usługodawcy na zapytanie ofertowe, Klient może złożyć Zamówienie na warunkach określonych w podpunkcie 2.4.1.1. Regulaminu zamówień.

2.3.7. Zapytanie ofertowe może nastąpić wyłącznie w Formie pisemnej, to jest nie może nastąpić w formie ustnej, w szczególności drogą telefoniczną.

2.3.8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2.4. Zawarcie Umowy sprzedaży

2.4.1. Klient w Serwisie internetowym może złożyć Zamówienie:

2.4.1.1. za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień,

2.4.1.2. przy użyciu funkcjonalności Zamówień online. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień.

2.4.2. Aby dokonać Zamówienia:

2.4.2.1. za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej z pominięciem funkcjonalności Zamówień online, należy wybrać Produkt dostępny w Serwisie internetowym i dokonać jego Zamówienia za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, uwzględniając informacje zawarte w opisie Produktu w Serwisie internetowym,

2.4.2.2. przy użyciu funkcjonalności Zamówień online, należy wybrać Produkt dostępny w Serwisie internetowym, dla którego Usługodawca przewidział możliwość Zamówienia online i złożyć Zamówienie ze wskazaniem wszystkich opcji i szczegółów dotyczących Produktu oraz dostawy, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie internetowym.

2.4.3. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w tym Regulaminem zamówień i akceptuje jego postanowienia.

2.4.4. W celu realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające jego realizację, w szczególności Dane identyfikacyjne klienta i / lub imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej email, numer telefonu kontaktowego osoby składającej Zamówienie i / lub inne dane wskazane przez Usługodawcę w Serwisie internetowym i / lub w trakcie kontaktu z Klientem.

2.4.5. Zamówienie powinno zawierać dokładne określenie przedmiotu Zamówienia a także informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie Usług dodatkowych zgodnie z Regulaminem usług dodatkowych oraz informację dotyczącą dostawy zgodnie z Regulaminem dostaw.

2.4.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje odpowiednią wiadomość za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej:

2.4.6.1. Potwierdzenie zamówienia, to jest informację o wpłynięciu Zamówienia do Usługodawcy, będącą potwierdzeniem istotnych elementów Zamówienia,

2.4.6.2. Przygotowanie w toku, to jest informację będącą potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia, zawierającą słowa „Przygotowanie w toku”.

2.4.7. Potwierdzenie zamówienia i / lub Przygotowanie w toku mogą być poprzedzone próbą kontaktu za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej ze strony Usługodawcy, w celu potwierdzenia szczegółów i / lub uzupełnienia braków w złożonym Zamówieniu. W przypadku gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Usługodawcy, nie będzie możliwe zrealizowanie kontaktu z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane przez Usługodawcę.

2.4.8. Klient może anulować Zamówienie przed dniem zawarcia Umowy sprzedaży. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. W przypadku Zamówienia złożonego przy użyciu funkcjonalności Zamówień online, Zamówienie można anulować za pośrednictwem Konta klienta. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo do zapoznania się z treścią Zamówienia.

2.4.9. Zamówienie zostanie przyjęte pod warunkiem dostępności Produktów a w przypadku:

2.4.9.1. trwałego braku Produktów, Zamówienie zostanie anulowane,

2.4.9.2. przejściowego braku Produktów, Usługodawca poinformuje o tym Klienta bez zbędnej zwłoki. Jeżeli Klient zrezygnuje z dalszej realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane.

2.4.10. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacjach, o którym mowa w punktach 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9. Regulaminu zamówień, Klient otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie płatności w terminie 7 dni kalendarzowych. Wiadomość, o której mowa w podpunkcie 2.4.6.2. Regulaminu zamówień, to jest Przygotowanie w toku, nie zostanie wysłana.

2.4.11. Klient może korzystać z opisanych w Serwisie internetowym usług polegających na informowaniu przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia. Powyższe dotyczy w szczególności Zamówień zarejestrowanych w Koncie klienta.

2.4.12. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie w Formie pisemnej, to jest nie może nastąpić w formie ustnej, w szczególności drogą telefoniczną.

2.4.13. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą wysłania Klientowi przez Usługodawcę wiadomości, o której mowa w podpunkcie 2.4.6.2. Regulaminu zamówień, to jest Przygotowanie w toku. Usługodawca wysyła Przygotowanie w toku bez zbędnej zwłoki, po wypełnieniu przez Klienta niezbędnych czynności opisanych w Regulaminie, w tym w Regulaminie zamówień.

2.4.14. Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień.

2.4.15. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana w opisie Produktu w Serwisie internetowym i / lub w trakcie kontaktu z Klientem za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej.

2.4.16. Szacunkowy termin realizacji Zamówienia, określony w opisie Produktu w Serwisie internetowym i / lub w wiadomościach, o których mowa w punkcie 2.4.6. Regulaminu zamówień i / lub w trakcie kontaktu z Klientem za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej, nie jest zobowiązaniem Usługodawcy co do daty zakończenia realizacji Zamówienia i stanowi wyłącznie orientacyjny termin dostawy Towaru.

2.4.17. W przypadku Zamówień składających się z wielu Produktów, szacunkowy termin realizacji Zamówienia jest równoznaczny z najdłuższym terminem spośród szacunkowych terminów realizacji Zamówienia, podanych w opisach wszystkich Produktów, których dotyczy Zamówienie.

2.4.18. W przypadku Produktów wykonywanych według indywidualnej specyfikacji i / lub projektu Klienta, Klient zostanie poinformowany w Serwisie internetowym i / lub bezpośrednio przez Usługodawcę o szacunkowym terminie realizacji Zamówienia.

2.4.19. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.4.20. Regulaminu zamówień, w przypadku złożenia Zamówienia, dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

2.4.20. Realizacja Zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku:

2.4.20.1. wystąpienia przeszkód siły wyższej, które wystąpiły po zawarciu Umowy sprzedaży i których Usługodawca nie mógł przewidzieć,

2.4.20.2. przeszkód spowodowanych przez partnerów, dostawców, podwykonawców i / lub producentów współpracujących z Usługodawcą,

2.4.20.3. kontroli przez urzędy Rzeczpospolitej Polskiej, organy państwowe, organy administracji publicznej i / lub inne organizacje międzynarodowe,

2.4.20.4. Zamówienia obejmującego duże ilości Towaru,

2.4.20.5. Zamówienia wykonywanego według indywidualnej specyfikacji i / lub projektu Klienta.

2.4.21. Ceny Produktów ustalone są na bazie EXW Warsaw, Poland, podawane są w złotych polskich i są cenami netto, to jest nie zawierają podatku VAT, kosztów dostawy, ubezpieczenia, cła, innych podatków i / lub świadczeń publiczno – prawnych wynikających z nabycia Towaru przez Klienta i / lub realizacji Umowy sprzedaży. Ustalanie cen Produktów w innych walutach, odbywa się poprzez przeliczenie cen, o których mowa powyżej, ze złotych polskich, z zastosowaniem tabeli kursów średnich NBP i / lub automatycznie w ramach algorytmów zadanych w Serwisie internetowym przez Usługodawcę.

2.4.22. Ceny brutto są podawane w podsumowaniu Zamówienia.

2.4.23. Klient składając Zamówienie i / lub zawierając Umowę sprzedaży, zobowiązany jest podać dokładne i aktualne dane, niezbędne do wystawienia prawidłowej faktury VAT.

2.4.24. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej email Klienta, z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

2.4.25. Usługodawca wystawia faktury w formie elektronicznej w formie pliku .pdf.

2.4.26. Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi:

2.4.26.1. w przypadku Zamówienia złożonego za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej email podany w Zamówieniu i / lub za pośrednictwem którego zostało złożone Zamówienie,

2.4.26.2. w przypadku Zamówienia złożonego przy użyciu funkcjonalności Zamówień online, na adres poczty elektronicznej email podany w Koncie klienta.

2.4.27. Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty dostawy Towaru. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o przesłanie faktury w formie papierowej, przesyłając taki wniosek na adres Usługodawcy za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. W przypadku Zamówienia złożonego przy użyciu funkcjonalności Zamówień online, fakturę w formie elektronicznej można również pobrać w Koncie klienta.

2.5. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

2.5.1. Usługodawca nie kieruje swojej oferty oraz nie prowadzi sprzedaży na rzecz Konsumentów. Zapisy Ustawy o prawach konsumenta nie mają zastosowania w niniejszym Regulaminie zamówień, w szczególności podczas zawierania i odstępowania od Umów sprzedaży.

2.5.2. Usługodawca jest uprawniony do rezygnacji z realizacji Zamówienia, w szczególności odstąpienia od Umowy sprzedaży (moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień), w przypadku:

2.5.2.1. gdy doszło do znacznego podniesienia kosztów realizacji Zamówienia, wynikających w szczególności z podniesienia cen u partnerów, dostawców, podwykonawców i / lub producentów współpracujących z Usługodawcą i / lub wahań kursów walut, o czym Usługodawca poinformuje Klienta bez zbędnej zwłoki. Przez znaczne podniesienie kosztów należy rozumieć w szczególności sytuację, gdy cena Towaru i jego dostawy określona w Umowie sprzedaży, nie pokrywa kosztów ponoszonych przez Usługodawcę w celu realizacji tej Umowy sprzedaży,

2.5.2.2. z winy Klienta, gdy doszło do naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w tym Regulaminu zamówień i / lub obowiązujących przepisów prawa,

2.5.2.3. z winy Klienta, gdy doszło do naruszenia przez Klienta ogólnie przyjętych zwyczajów, zasad postępowania i / lub zasad współżycia społecznego,

2.5.2.4. z winy Klienta, gdy doszło do naruszenia przez Klienta ogólnie pojętych zasad uczciwej konkurencji.

2.5.3. W przypadku rezygnacji z realizacji Zamówienia przez Usługodawcę z winy Klienta, w szczególności odstąpienia przez Usługodawcę od Umowy sprzedaży (moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień), w szczególności w przypadkach opisanych w podpunktach 2.5.2.2., 2.5.2.3., 2.5.2.4. Regulaminu zamówień, Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z rozpoczęciem realizacji i realizacją danego Zamówienia.

2.5.4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z realizacji Zamówienia po zawarciu Umowy sprzedaży (moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień), Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z rozpoczęciem realizacji i realizacją danego Zamówienia.

2.5.5. Strony mogą porozumieć się co do nowych warunków realizacji Zamówienia za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej.

2.6. Poufność

2.6.1. Strony są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły podczas kontaktu i / lub ustaleń poprzedzających Zamówienie, przy składaniu Zamówienia i / lub realizacji Umowy sprzedaży. Ograniczenie to nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych i / lub informacji, które muszą zostać ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa i / lub na wniosek właściwych urzędów Rzeczpospolitej Polskiej, organów państwowych, organów administracji publicznej i / lub innych organizacji międzynarodowych, w zakresie ich kompetencji.

2.6.2. Każda ze Stron uprawniona jest do przekazywania informacji osobom, z którymi formalnie współpracuje, wyłącznie w celu, w czasie i / lub w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, w szczególności Umowy sprzedaży.

2.6.3. Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez Strony także po zakończeniu obowiązywania Umowy sprzedaży, bez względu na przyczynę jej zakończenia.

2.7. Odwrotne obciążenie VAT

2.7.1. Jeżeli łączna wartość Towarów wymienionych w pozycjach 28a., 28b., 28c. załącznika numer 11. do Ustawy o podatku od towarów i usług, to jest komputery przenośne, takie jak tablety, notebooki, laptopy i / lub telefony komórkowe, w tym smartfony i / lub konsole do gier wideo stosowane z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem, z wyłączeniem części i akcesoriów do nich, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te Towary, przekracza kwotę 20 000 złotych polskich netto, ich nabycie nastąpi za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej zgodnie z Regulaminem, w tym Regulaminem zamówień. Ich nabycie może nastąpić pomiędzy Usługodawcą a Klientem na odrębnie ustalonych przez Strony zasadach, w szczególności z uwzględnieniem przewidzianej Ustawą o podatku od towarów i usług zasady odwrotnego obciążenia VAT, o ile ma zastosowanie wobec Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.7.2. Za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw Towarów wymienionych w pozycjach 28a., 28b., 28c. załącznika numer 11. do Ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych Zamówień i / lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie Towarami wymienionymi w pozycjach 28a., 28b., 28c. załącznika numer 11. do Ustawy o podatku od towarów i usług.

2.7.3. Po złożeniu Zamówienia, w przypadku, jeśli dotyczą one Towarów wymienionych w pozycjach 28a., 28b., 28c. załącznika numer 11. do Ustawy o podatku od towarów i usług w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 złotych polskich netto, Umowa sprzedaży nie jest zawierana, a z Klientem skontaktuje się Usługodawca za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, w celu ustalenia warunków realizacji Zamówienia, w tym czy Zamówienie podlega zasadzie odwrotnego obciążenia VAT. Po ustaleniu zgodnie ze zdaniem poprzednim, zostanie zawarta Umowa sprzedaży. Zapłata należności z tytułu sprzedaży Towarów wymienionych w pozycjach 28a., 28b., 28c. załącznika numer 11. do Ustawy o podatku od towarów i usług w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 złotych polskich netto, nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwia Usługodawcy identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

2.7.4. W przypadku Umów sprzedaży, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw Towarów wymienionych w pozycjach 28a., 28b., 28c. załącznika numer 11. do Ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych Zamówień i / lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy, uznawanych za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług, Klient zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez Usługodawcę odpowiednich dokumentów księgowych, w celu dopełnienia zobowiązań przewidzianych procedurą odwrotnego obciążenia VAT, o których mowa w Ustawie o podatku od towarów i usług.

2.7.5. W przypadku, gdy Klient składając Zamówienie w ramach jednolitej gospodarczo transakcji w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług, której wartość przekracza kwotę 20 000 złotych polskich netto, zapłaci cenę Towaru wymienionego w pozycjach 28a., 28b., 28c. załącznika numer 11. do Ustawy o podatku od towarów i usług, korzystając z udostępnionych w funkcjonalności Zamówień online elektronicznych instrumentów płatniczych, uiszczona kwota zostanie rozliczona na poczet transakcji podlegającej zasadzie odwrotnego obciążenia VAT, realizowanej na warunkach uzgodnionych z Usługodawcą, a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku gdy Klient nie zdecyduje się na zrealizowanie transakcji za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, zostanie mu zwrócona cała kwota zapłacona Usługodawcy w trakcie składania Zamówienia.

2.8. Odpowiedzialność

2.8.1. Usługodawca nie kieruje swojej oferty oraz nie prowadzi sprzedaży na rzecz Konsumentów. Odpowiedzialność i / lub obowiązki Usługodawcy wynikające z zapisów Ustawy o prawach konsumenta, nie mają zastosowania w niniejszym Regulaminie, w tym w Regulaminie zamówień.

2.8.2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe i jednoznaczne określenie przedmiotu Zamówienia. W przypadku niejednoznacznej treści Zamówienia, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Zamówienia niezgodnie z intencją Klienta, ale w sposób zgodny z treścią Zamówienia. Ograniczenie odpowiedzialności obejmuje także sposoby realizacji Zamówienia przez Usługodawcę oraz właściwości Towaru, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2.8.3. Jeżeli realizacja Zamówienia zostaje opóźniona na życzenie i / lub z winy Klienta, to koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

2.8.4. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w punkcie 2.4.20. Regulaminu zamówień, roszczenia Klienta za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody, są w takich przypadkach wykluczone. Usługodawca zobowiązuje się informować Klienta o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu bez zbędnej zwłoki.

2.8.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe i / lub trwałe braki Produktów u partnerów, dostawców, podwykonawców i / lub producentów współpracujących z Usługodawcą.

2.8.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Klienta, w szczególności utracone korzyści i szkody pośrednie, wynikające z:

2.8.6.1. odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży, o którym mowa w artykule 2.5. Regulaminu zamówień,

2.8.6.2. odstąpienia przez Usługodawcę od Umowy sprzedaży, o którym mowa w artykule 2.5. Regulaminu zamówień.

2.8.7. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Klienta, to jest przez pracownika, współpracownika i / lub przedstawiciela Klienta. Złożenie Zamówienia i / lub zawarcie Umowy sprzedaży przez tą osobę uważa się za ważne. Ponad to, osoba ta poprzez złożenie Zamówienia potwierdza, że posiada pełne prawo do jego złożenia. Niezależnie od powyższego, Usługodawca jest w każdym czasie uprawniony do żądania od osoby składającej Zamówienie potwierdzenia, że jest ona uprawniona do jego złożenia. Klienta obciąża ryzyko i obowiązek niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich istotnych zamianach personalnych u Klienta i / lub w zakresie udzielanych upoważnień.

2.8.8. W przypadku złożenia Zamówienia na rzecz innego podmiotu i wystawienia faktury VAT przez Usługodawcę na ten podmiot, zarówno podmiot który złożył Zamówienie, jak i podmiot na rzecz którego zostało złożone Zamówienie, odpowiadają solidarnie za dokonanie płatności na rzecz Usługodawcy z tytułu realizacji Zamówienia. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie obciążają te podmioty a w szczególności podmiot składający Zamówienie. W razie wątpliwości prawnych co do charakteru zobowiązań, o których mowa powyżej, przyjmuje się, że każdy z tych podmiotów jest solidarnie zobowiązany pokryć wszelkie koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z rozpoczęciem realizacji i realizacją Zamówienia. W przypadku wątpliwości co do możliwości zobowiązania podmiotu na rzecz którego zostało złożone Zamówienie, zobowiązanie do zapłaty na rzecz Usługodawcy kosztów poniesionych w związku z rozpoczęciem realizacji i realizacją Zamówienia, w każdym przypadku obciąża podmiot, który złożył Zamówienie.

2.8.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury VAT zgodnej z dostarczonymi przez Klienta danymi, w szczególności Danymi identyfikacyjnymi klienta. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody w związku z wystawieniem wadliwej faktury VAT z winy Klienta a w szczególności gdyby Usługodawca musiał uiścić podatek VAT, który powinien uiścić Klient, w tym zarejestrowany poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy równowartości uiszczonego podatku i / lub innego poniesionego kosztu Usługodawcy.

2.9. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

2.9.1. Wszelkie zmiany dotyczące Zamówienia i / lub Umowy sprzedaży i / lub ich uzupełnienia wymagają kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.

2.9.2. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

2.9.3. Umowę sprzedaży należy wykładać zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadkach wątpliwych, Strony będą dokonywać takiej wykładni Umowy sprzedaży, która w możliwie najszerszym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia i / lub jego części wątpliwego prawnie i / lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej i zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji Umowy sprzedaży. Przy wykładni rozstrzygające znacznie ma polska wersja językowa Regulaminu, w tym Regulaminu zamówień.

2.9.4. W przypadku, gdyby okazało się, że dla swej pełnej skuteczności prawnej jakiekolwiek postanowienie Umowy sprzedaży, w szczególności Regulaminu, w tym Regulaminu zamówień, wymagałoby zachowania szczególnej formy prawnej, Strony zobowiązują się do zawarcia odpowiednich umów uzupełniających i / lub podjęcia innych czynności prawnych w takiej treści, formie i / lub w taki sposób, jaki okaże się konieczny, aby łącząca Strony Umowa sprzedaży i / lub jej realizacja nie doznały uszczerbku.

2.9.5. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy sprzedaży, w szczególności Regulaminu, w tym Regulaminu zamówień, okazało się nieważne w całości i / lub w części, to jest w zakresie całego rozdziału, artykułu, punktu, podpunktu Regulaminu, zdań, zdania, fragmentu zdania i / lub określonego zakresu znaczeniowego, Strony będą zobowiązane pozostałymi postanowieniami Regulaminu w najszerszym dopuszczalnym zakresie. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne i wykonalne. Jednocześnie Strony będą dążyć do takiej faktycznej współpracy i / lub w szczególności, jeżeli okaże się to niezbędne, do zawarcia takiej umowy uzupełniającej i / lub podjęcia innych czynności prawnych, których treść i forma w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia i / lub jego części, uznanego za nieważne i w ten sposób zapewnić zgodną z obowiązującymi przepisami prawa i niezakłóconą realizację Umowy sprzedaży i / lub uregulowania stosunków między Stronami.

2.9.6. Zmiana Regulaminu, w tym Regulaminu zamówień, w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu i / lub Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, nie zmienia ich treści i warunków. Regulamin, który obowiązywał w momencie zawarcia Umowy sprzedaży, obowiązuje do dnia rozwiązania i / lub wygaśnięcia tej Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień pozostających w mocy.

2.9.7. Niezależnie od zobowiązania pokrycia kosztów, o których mowa w punktach 2.5.3., 2.5.4., 2.8.8., 2.8.9. Regulaminu zamówień i / lub pokrycia równowartości uiszczonego podatku, o którym mowa w punkcie 2.8.9. Regulaminu zamówień, Usługodawca uprawniony jest do dochodzenia od Klienta kary umownej, o której mowa w punkcie 2.9.8. Regulaminu zamówień.

2.9.8. W szczególnych przypadkach, gdy doszło do znacznego naruszenia przez Klienta Regulaminu, w tym Regulaminu zamówień, w szczególności przypadków, o których mowa w podpunktach 2.5.2.2., 2.5.2.3., 2.5.2.4., punktach 2.5.3., 2.5.4., 2.8.8., 2.8.9. Regulaminu zamówień, Usługodawca jest uprawiony do naliczenia Klientowi i dochodzenia od niego kary umownej w wysokości:

2.9.8.1. 150% wartości netto Zamówienia, które obejmowało Towar bez wykonania Usług dodatkowych,

2.9.8.2. 300% wartości netto Zamówienia, które obejmowało Towar wraz z wykonaniem Usług dodatkowych.

2.9.9. Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów, o których mowa w punktach 2.5.3., 2.5.4., 2.8.8., 2.8.9. Regulaminu zamówień i / lub równowartości uiszczonego podatku, o którym mowa w punkcie 2.8.9. Regulaminu zamówień i / lub kary umownej, o której mowa w punkcie 2.9.8. Regulaminu zamówień, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wezwania do zapłaty.

2.9.10. Pokrycie przez Klienta kosztów, o których mowa w punktach 2.5.3., 2.5.4., 2.8.8., 2.8.9. Regulaminu zamówień i / lub równowartości uiszczonego podatku, o którym mowa w punkcie 2.8.9. Regulaminu zamówień i / lub kary umownej, o której mowa w punkcie 2.9.8. Regulaminu zamówień, nie pozbawiają Usługodawcy prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o którym mowa w punkcie 1.6.11. Warunków ogólnych.

2.10. Postanowienia przejściowe i końcowe

2.10.1. Terminy używane w Regulaminie zamówień zapisane kursywą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w artykule 2.1. Regulaminu zamówień.

2.10.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zamówień stosuje się Regulamin oraz odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy prawo telekomunikacyjne, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2.10.3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu zamówień nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.10.4. Zmiany Regulaminu zamówień następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu.

2.10.5. Aktualny Regulamin zamówień jest publikowany w Serwisie internetowym oraz udostępniany jako załącznik w formie pliku .pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin zamówień na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej w formie pliku .pdf bez dodatkowych opłat.

2.10.6. Regulamin zamówień wchodzi w życie 17 czerwca 2019 roku.

3. Załącznik nr 2. do RegulaminuRegulamin usług dodatkowych

3.1. Definicje

Użyte w Regulaminie usług dodatkowych pojęcia oznaczają:

3.1.1. Usługodawca – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.2. Serwis internetowy – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.3. Usługa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.4. Klient – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.5. Konsument – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.6. Pośrednik – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.7. Strony – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.8. Dane identyfikacyjne klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.9. Towar – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.10. Produkt – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.11. Wzór produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.12. Usługa dodatkowa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.13. Znakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.14. Druk – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.15. Uszlachetnienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.16. Personalizacja produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.17. Pakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.18. Akcesoria – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.19. Próba towaru – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.20. Rejestracja – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.21. Konto klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.22. Login klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.23. Hasło – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.24. Zamówienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.25. Zamówienia online – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.26. Potwierdzenie zamówienia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.27. Przygotowanie w toku – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.28. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.29. List autoryzacyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.30. Środki komunikacji elektronicznej – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.31. Forma pisemna – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.32. Rabat – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.33. Kupon promocyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.34. Newsletter – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.35. Regulamin – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.36. Warunki ogólne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.37. Regulamin zamówień – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.38. Regulamin usług dodatkowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.39. Regulamin płatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.40. Regulamin dostaw – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.41. Regulamin postępowania reklamacyjnego – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.42. Regulamin dla pośredników – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.43. Regulamin udostępniania wzorów – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.44. Polityka prywatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.45. Regulamin publikacji treści – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.46. Ustawa o prawach konsumenta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.47. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.48. Kodeks cywilny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.49. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.50. Ustawa prawo telekomunikacyjne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.51. Ustawa o podatku od towarów i usług – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.52. Ustawa o ochronie danych osobowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.53. RODO – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.54. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.55. Dane osobowe – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.56. Przetwarzanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.57. Administrator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.58. Moderator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.59. Nick – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.60. Opinia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.1.61. Weryfikacja opinii – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

3.2. Postanowienia ogólne

3.2.1. Regulamin usług dodatkowych określa zasady korzystania przez Klientów z Serwisu internetowego, w szczególności składania Zamówień i wykonywania Usług dodatkowych w związku z Zamówieniami, w tym przy użyciu funkcjonalności Zamówień online.

3.2.2. Usługodawca prowadzi Serwis internetowy, w którym między innymi:

3.2.2.1. informuje Klientów o Produktach,

3.2.2.2. informuje Klientów o Usługach dodatkowych, przeznaczonych dla Produktów,

3.2.2.3. umożliwia Klientom składanie Zamówień, ze zleceniem wykonania Usług dodatkowych dla Produktów za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej,

3.2.2.4. umożliwia Klientom składanie Zamówień, ze zleceniem wykonania Usług dodatkowych dla Produktów przy użyciu funkcjonalności Zamówień online.

3.2.3. Regulamin usług dodatkowych stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej, choćby Klient nie dokonał Rejestracji.

3.2.4. Wykonywanie Usług dodatkowych następuje zgodnie z Regulaminem usług dodatkowych a w zakresie:

3.2.4.1. ogólnych warunków korzystania z Serwisu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają postanowienia Warunków ogólnych,

3.2.4.2. warunków składania i realizacji Zamówień oraz zawierania Umowy sprzedaży zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zamówień,

3.2.4.3. warunków dokonywania płatności za Zamówienia zastosowanie mają postanowienia Regulaminu płatności,

3.2.4.4. warunków dostaw Towarów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dostaw,

3.2.4.5. warunków zgłaszania reklamacji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu postępowania reklamacyjnego,

3.2.4.6. warunków udostępniania Wzorów produktów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu udostępniania wzorów,

3.2.4.7. warunków Przetwarzania i ochrony Danych osobowych zastosowanie mają postanowienia Polityki prywatności.

3.2.5. Usługodawca wykonuje Usługi dodatkowe wyłącznie w związku z Zamówieniami Produktów. Zlecenie wykonania Usług dodatkowych na towarach powierzonych przez Klienta jest niemożliwe.

3.3. Zakres, warunki i zasady wykonywania Usług dodatkowych

3.3.1. Klient może zlecić wykonanie Usług dodatkowych:

3.3.1.1. w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej podczas składania Zamówienia. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień,

3.3.1.2. w przypadku złożenia Zamówienia przy użyciu funkcjonalności Zamówień online podczas składania Zamówienia, wybierając i uzupełniając odpowiednie opcje w formularzu Zamówienia. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień.

3.3.2. Dodatkowe wymagania i / lub warunki wykonywania Usług dodatkowych, w zależności od rodzaju Usługi dodatkowej, zamieszczone są w artykułach 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. Regulaminu usług dodatkowych.

3.3.3. Dodatkowe informacje, instrukcje i / lub szablony dotyczące wykonywania Usług dodatkowych, w szczególności przygotowania pliku roboczego, mogą być zamieszczane w opisie Produktu i / lub udostępniane w formie załączników w opisie Produktu a także mogą być udostępniane na życzenie Klienta i przesyłane za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej.

3.3.4. Klient może dostarczyć pliki robocze, o których mowa w artykułach 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. Regulaminu usług dodatkowych:

3.3.4.1. w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, dodając odpowiednie załączniki do wiadomości wysyłanej Usługodawcy,

3.3.4.2. w przypadku złożenia Zamówienia przy użyciu funkcjonalności Zamówień online podczas składania Zamówienia, dodając odpowiednie załączniki w polach formularza Zamówienia.

3.3.5. Jeżeli Klient nie dostarczy kompletu plików roboczych i / lub dostarczy je w formie niezgodnej z wymaganiami określonymi w artykułach 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. Regulaminu usług dodatkowych, Potwierdzenie zamówienia i / lub Przygotowanie w toku mogą być poprzedzone próbą kontaktu za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej ze strony Usługodawcy, w celu potwierdzenia szczegółów i / lub uzupełnienia braków w złożonym Zamówieniu. W przypadku gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Usługodawcy, nie będzie możliwe zrealizowanie kontaktu z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane przez Usługodawcę.

3.3.6. Jeżeli Klient nie dostarczy kompletu plików roboczych i / lub dostarczy je w formie niezgodnej z wymaganiami określonymi w artykułach 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. Regulaminu usług dodatkowych, Usługodawca może dokonać adaptacji grafik i / lub opracowania graficznego Produktów, w szczególności przygotować plik roboczy, co może wiązać się z dodatkowymi opłatami, o czym Usługodawca poinformuje Klienta bez zbędnej zwłoki za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. Po wyrażeniu zgody przez Klienta na dodatkowe opłaty a następnie akceptacji pliku roboczego wykonanego przez Usługodawcę, wiadomość o której mowa w podpunkcie 2.4.6.2. Regulaminu zamówień, to jest Przygotowanie w toku, zostanie wysłana. W przypadku braku akceptacji przez Klienta dodatkowych opłat związanych z przygotowaniem pliku roboczego, Zamówienie może zostać anulowane przez Usługodawcę.

3.4. Znakowanie

3.4.1. Zlecając wykonanie Znakowania, Klient zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy, spełniający następujące wymagania:

3.4.1.1. format .ai, .eps i / lub .pdf,

3.4.1.2. skala 1:1,

3.4.1.3. czcionki osadzone oraz zamienione na krzywe,

3.4.1.4. zawierający wizualizację, to jest opracowanie graficzne, przedstawiające Produkt wraz ze Znakowaniem,

3.4.1.5. zawierający inne informacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Znakowania,

3.4.1.6. w przypadku Znakowania wykonywanego techniką sitodruku [SP], tampondruku [PP], naklejki [VS], domingu [DS] i / lub emblematu drukowanego [PE], w systemie identyfikacji kolorów Pantone, zawierający:

3.4.1.6.1. grafiki w formie grafiki wektorowej,

3.4.1.6.2. informacje dotyczące kolorystyki według wzornika Pantone C,

3.4.1.7. w przypadku Znakowania wykonywanego techniką nadruku cyfrowego UV [DP], naklejki [VS], domingu [DS] i / lub emblematu drukowanego [PE], w barwach procesowych CMYK, zawierający:

3.4.1.7.1. grafiki w formie grafiki wektorowej i / lub w formie bitmap o rozdzielczości 300 – 600 dpi,

3.4.1.7.2. grafiki w barwach procesowych CMYK,

3.4.1.8. w przypadku Znakowania wykonywanego techniką graweru laserowego [LE], graweru laserowego 3D [3DE], emblematu grawerowanego [EE] i / lub tłoczenia [EG], zawierający:

3.4.1.8.1. grafiki w formie grafiki wektorowej,

3.4.1.8.2. grafiki wyłącznie achromatyczne, to jest czarno – białe.

3.5. Druk, Uszlachetnienie

3.5.1. Zlecając wykonanie Druku i / lub Uszlachetnienia, dla Produktów wykonanych z papieru, Klient zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy, spełniający następujące wymagania:

3.5.1.1. format .ai, .eps i / lub .pdf,

3.5.1.2. skala 1:1,

3.5.1.3. czcionki osadzone oraz zamienione na krzywe,

3.5.1.4. zawierający wizualizację, to jest opracowanie graficzne, przedstawiające Produkt wraz z Drukiem i / lub Uszlachetnieniem,

3.5.1.5. zawierający inne informacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Druku i / lub Uszlachetnienia,

3.5.1.6. zawierający grafiki w formie grafiki wektorowej i / lub w formie bitmap o rozdzielczości 300 – 600 dpi,

3.5.1.7. zawierający grafiki w barwach procesowych CMYK.

3.5.2. Druk i / lub Uszlachetnienie może być również udostępnione dla Produktów wykonanych z innych materiałów.

3.6. Personalizacja produktu

3.6.1. Zlecając wykonanie Personalizacji produktu, to jest przygotowania Produktu według indywidualnej specyfikacji i / lub projektu Klienta, Klient zobowiązany jest, w zależności od formy Personalizacji produktu, dostarczyć plik roboczy, spełniający następujące wymagania:

3.6.1.1. format .ai, .eps, i / lub .pdf,

3.6.1.2. skala 1:1,

3.6.1.3. czcionki osadzone oraz zamienione na krzywe,

3.6.1.4. zawierający wizualizację, to jest opracowanie graficzne, przedstawiające Produkt wraz z Personalizacją produktu,

3.6.1.5. zawierający inne informacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Personalizacji produktu,

3.6.1.6. zawierający grafiki w formie grafiki wektorowej i / lub w formie bitmap o rozdzielczości 300 – 600 dpi,

3.6.1.7. zawierający informacje dotyczące kolorystyki według wzornika Pantone C i / lub grafiki w barwach procesowych CMYK.

3.6.2. Personalizacja produktu, w szczególności przygotowanie Produktu według indywidualnej specyfikacji i / lub projektu Klienta, może wymagać kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, w celu ustalenia istotnych szczegółów Zamówienia i / lub właściwego przygotowania pliku roboczego i / lub specyfikacji Produktu.

3.7. Pakowanie, Akcesoria

3.7.1. Zlecając Pakowanie i / lub Akcesoria, Klient zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy, spełniający następujące wymagania:

3.7.1.1. zawierający wizualizację, to jest opracowanie graficzne, przedstawiające Produkt wraz z Pakowaniem i / lub Akcesoriami,

3.7.1.2. zawierający inne informacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Pakowania i / lub Akcesoriów.

3.7.2. Informacja o standardowym opakowaniu Produktu i / lub standardowo dołączanych akcesoriach zamieszczana jest w opisie Produktu w Serwisie internetowym.

3.7.3. Pakowanie i / lub Akcesoria prezentowane są jako osobne Produkty w Serwisie internetowym i / lub wyświetlane, jako produkty powiązane w opisie danego Produktu.

3.7.4. Klient zlecając Pakowanie i / lub Akcesoria, wybiera odpowiednie Pakowanie i / lub Akcesoria, spośród udostępnianych w Serwisie internetowym. Zlecenie Pakowania i / lub Akcesoriów następuje w takim samym trybie jak Zamówienie Produktów.

3.7.5. Usługodawca zastrzega, że wybrane przez Klienta Pakowanie i / lub Akcesoria, mogą nie być kompatybilne z danym Produktem, o czym Usługodawca poinformuje Klienta bez zbędnej zwłoki.

3.7.6. Jeżeli okaże się, że wybrane przez Klienta Pakowanie i / lub Akcesoria, nie są kompatybilne z danym Produktem, Potwierdzenie zamówienia i / lub Przygotowanie w toku mogą być poprzedzone próbą kontaktu za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej ze strony Usługodawcy, w celu potwierdzenia szczegółów, uzupełnienia braków w złożonym Zamówieniu i / lub zmiany treści Zamówienia, w zakresie poszczególnego Pakowania i / lub Akcesoriów. W przypadku gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Usługodawcy, nie będzie możliwe zrealizowanie kontaktu z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane przez Usługodawcę.

3.8. Próba towaru

3.8.1. Usługodawca na wyraźne żądanie Klienta przesłane za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, może wykonać Próbę towaru, to jest Towar z wykonanymi Usługami dodatkowymi, w szczególności Znakowaniem, Drukiem, Uszlachetnieniem i / lub Personalizacją produktu.

3.8.2. Wykonanie Próby towaru może być dodatkowo płatne, o czym Usługodawca poinformuje Klienta bez zbędnej zwłoki.

3.8.3. Próba towaru jest udostępniana w formie zdjęć. Po wykonaniu Próby towaru, Usługodawca udostępnia Klientowi jej zdjęcia za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej.

3.8.4. Wykonanie Próby towaru może nastąpić wyłącznie po zgodzie Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Próby towaru bez podania przyczyny.

3.8.5. Wysyłka Próby towaru do Klienta może nastąpić wyłącznie po zgodzie Usługodawcy a jego dostawa może być dodatkowo płatna. W przypadku wysyłki Próby towaru do Klienta, Próba towaru jest udostępniana na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania wzorów.

3.8.6. Wykonanie Próby towaru, w szczególności wysyłka Próby towaru do Klienta, może wiązać się z wydłużeniem realizacji Zamówienia, o czym Usługodawca poinformuje Klienta bez zbędnej zwłoki.

3.9. Prawa autorskie

3.9.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo, na co Klient, poprzez zlecenie wykonania Usług dodatkowych, wyraża zgodę, do wykorzystania Towarów wykonanych dla Klienta przez Usługodawcę w materiałach reklamowych Usługodawcy, w tym na stronach internetowych należących do Usługodawcy, w szczególności w Serwisie internetowym, jako próbek możliwości technicznych, jakości wykonywania Produktów, a także jako elementów będących częścią ekspozycji Usługodawcy na targach branżowych. Usługodawca może umieszczać w swoich materiałach reklamowych informację o wykonaniu usługi dla Klienta.

3.9.2. W sytuacji, gdy do realizacji Zamówienia i / lub Umowy sprzedaży, w szczególności wykonania Usług dodatkowych przez Usługodawcę, konieczne jest wykorzystanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, wizerunków i / lub praw wynikających z dóbr osobistych i innych, za przestrzeganie tych praw oraz kontrolę ich wykorzystania pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient, który przedmioty tych praw udostępnił w jakikolwiek sposób Usługodawcy.

3.9.3. Usługodawca nie korzysta z praw własności intelektualnej, o których mowa w punkcie 3.9.2. Regulaminu usług dodatkowych, inaczej jak w imieniu i na rzecz Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia i / lub Umowy sprzedaży, w szczególności wykonania Usług dodatkowych.

3.9.4. Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne do realizacji Zamówienia i / lub Umowy sprzedaży, w szczególności wykonania Usług dodatkowych, prawa własności intelektualnej, w szczególności te, o których mowa w punkcie 3.9.2. Regulaminu usług dodatkowych i / lub które mają być wykorzystane przy realizacji Umowy sprzedaży.

3.9.5. Usługodawca może zażądać od Klienta przedstawienia Listu autoryzacyjnego i / lub wykazania, że posiada prawo do dysponowania prawami własności intelektualnej, w szczególności tymi, o których mowa w punkcie 3.9.2. Regulaminu usług dodatkowych i / lub które mają być wykorzystane przy realizacji Zamówienia i / lub Umowy sprzedaży, w przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie, że udostępnione pliki zawierają treści o charakterze bezprawnym i / lub naruszają prawa osoby trzeciej.

3.9.6. W razie nieprzedstawienia Listu autoryzacyjnego i / lub niewykazania przez Klienta praw, o których mowa w punkcie 3.9.5. Regulaminu usług dodatkowych, Usługodawca jest uprawniony do rezygnacji z realizacji Zamówienia, w szczególności odstąpienia od Umowy sprzedaży, z zastosowaniem treści podpunktu 2.5.2.2. Regulaminu zamówień. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień.

3.9.7. Klisze, matryce, wykrojniki, szablony i / lub pliki robocze przygotowane przez Usługodawcę, w szczególności niezbędne do zrealizowania przedmiotowego Zamówienia, pozostają własnością Usługodawcy. Każde udostępnienie przez Klienta plików roboczych, wykonanych przez Usługodawcę osobom trzecim, jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej.

3.10. Odpowiedzialność

3.10.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zlecone przez Klienta do wykonania Usług dodatkowych, w szczególności Znakowania, Druku, Personalizacji produktu, plików i tym podobnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, o odszkodowania za naruszenie ich praw. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Klient.

3.10.2. Jeżeli na skutek realizacji Zamówienia i / lub Umowy sprzedaży, w szczególności wykonania Usług dodatkowych, zostaną naruszone prawa osób trzecich, Klient na mocy Regulaminu, w tym Regulaminu usług dodatkowych, zwalnia Usługodawcę od wszelkich roszczeń tych osób, mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji Zamówienia i / lub Umowy sprzedaży praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim a ewentualna odpowiedzialność, z tego tytułu, obciąża wyłącznie Klienta. W tym zakresie odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona zarówno wobec Klienta jak i osób trzecich.

3.10.3. W przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczenia przeciwko Usługodawcy, Klient zobowiązuje się do opłacenia obrony prawnej przez profesjonalnego prawnika, którego może także zatrudnić Usługodawca, do aktywnego udziału w obronie przed roszczeniami (ewentualnie w zakresie zawarcia ugody) oraz do niezwłocznego zaspokojenia prawomocnych roszczeń osób trzecich i zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności wobec osób trzecich.

3.10.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie realizacji Zamówienia, wynikającego z żądania przez Klienta wykonania Próby towaru a także jej ewentualnej wysyłki.

3.11. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

3.11.1. Wszelkie zmiany dotyczące zlecenia wykonania Usług dodatkowych i / lub jego uzupełnienia oraz inne ustalenia wymagają kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.

3.11.2. Ze względu na specyfikę procesu produkcji, wady ukryte Towaru, podłoże i / lub techniki wykonania Usług dodatkowych, w przypadku Zamówień z Usługami dodatkowymi, w szczególności ze Znakowaniem, Drukiem, Uszlachetnieniem i / lub Personalizacją produktu, Usługodawca zastrzega:

3.11.2.1. prawo do dostarczenia do 5% mniej Towaru w stosunku do wskazanej w Zamówieniu ilości lub do 5% mniej Towaru pełnowartościowego,

3.11.2.2. możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy wskazanym w Zamówieniu a faktycznym kolorem Towaru i / lub elementów nanoszonych na Towar, stanowiących przedmiot Zamówienia, w zakresie + / – 1 odcień,

3.11.2.3. tolerancję wymiarów elementów nanoszonych na Towar w toku wykonywania Usług dodatkowych w zakresie + / – 5%.

3.11.3. Klient zobowiązany jest do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią, to jest Klient ponosi koszty zgodne z wartością dostarczonego Towaru. Ewentualne różnice, pomiędzy wartością Zamówienia a wartością faktycznie dostarczonego Towaru, zostaną udokumentowane odpowiednimi dokumentami księgowymi, w szczególności fakturą korygującą VAT. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za Zamówienie, Usługodawca zwraca Klientowi różnicę wynikającą z treści faktury korygującej VAT w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia przez Klienta faktury korygującej VAT.

3.11.4. W przypadku wymogu dostarczenia dokładnej ilości zamówionego Towaru, Klient może być zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych.

3.11.5. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, na etapie wykonywania Usług dodatkowych, aby dostarczona ilość Towaru nie była mniejsza od zamówionej.

3.12. Postanowienia przejściowe i końcowe

3.12.1. Terminy używane w Regulaminie usług dodatkowych zapisane kursywą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w artykule 3.1. Regulaminu usług dodatkowych.

3.12.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie usług dodatkowych stosuje się Regulamin oraz odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy prawo telekomunikacyjne, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.12.3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu usług dodatkowych nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.12.4. Zmiany Regulaminu usług dodatkowych następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu.

3.12.5. Aktualny Regulamin usług dodatkowych jest publikowany w Serwisie internetowym oraz udostępniany jako załącznik w formie pliku .pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin usług dodatkowych na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej w formie pliku .pdf bez dodatkowych opłat.

3.12.6. Regulamin usług dodatkowych wchodzi w życie 17 czerwca 2019 roku.

4. Załącznik nr 3. do RegulaminuRegulamin płatności

4.1. Definicje

Użyte w Regulaminie płatności pojęcia oznaczają:

4.1.1. Usługodawca – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.2. Serwis internetowy – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.3. Usługa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.4. Klient – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.5. Konsument – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.6. Pośrednik – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.7. Strony – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.8. Dane identyfikacyjne klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.9. Towar – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.10. Produkt – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.11. Wzór produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.12. Usługa dodatkowa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.13. Znakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.14. Druk – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.15. Uszlachetnienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.16. Personalizacja produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.17. Pakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.18. Akcesoria – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.19. Próba towaru – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.20. Rejestracja – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.21. Konto klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.22. Login klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.23. Hasło – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.24. Zamówienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.25. Zamówienia online – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.26. Potwierdzenie zamówienia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.27. Przygotowanie w toku – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.28. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.29. List autoryzacyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.30. Środki komunikacji elektronicznej – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.31. Forma pisemna – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.32. Rabat – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.33. Kupon promocyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.34. Newsletter – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.35. Regulamin – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.36. Warunki ogólne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.37. Regulamin zamówień – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.38. Regulamin usług dodatkowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.39. Regulamin płatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.40. Regulamin dostaw – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.41. Regulamin postępowania reklamacyjnego – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.42. Regulamin dla pośredników – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.43. Regulamin udostępniania wzorów – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.44. Polityka prywatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.45. Regulamin publikacji treści – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.46. Ustawa o prawach konsumenta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.47. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.48. Kodeks cywilny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.49. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.50. Ustawa prawo telekomunikacyjne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.51. Ustawa o podatku od towarów i usług – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.52. Ustawa o ochronie danych osobowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.53. RODO – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.54. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.55. Dane osobowe – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.56. Przetwarzanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.57. Administrator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.58. Moderator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.59. Nick – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.60. Opinia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.1.61. Weryfikacja opinii – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

4.2. Postanowienia ogólne

4.2.1. Regulamin płatności określa zasady korzystania przez Klientów z Serwisu internetowego, w szczególności dokonywania płatności przez Klientów za złożone Zamówienia, w tym przy użyciu funkcjonalności Zamówień online.

4.2.2. Usługodawca prowadzi Serwis internetowy, w którym między innymi:

4.2.2.1. informuje Klientów o Produktach,

4.2.2.2. informuje Klientów o dostępnych sposobach płatności za Zamówienia,

4.2.2.3. umożliwia Klientom dokonywanie płatności za Zamówienia złożone za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej,

4.2.2.4. umożliwia Klientom dokonywanie płatności za Zamówienia złożone przy użyciu funkcjonalności Zamówień online.

4.2.3. Regulamin płatności stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej, choćby Klient nie dokonał Rejestracji.

4.2.4. Dokonywanie płatności za Zamówienia następuje zgodnie z Regulaminem płatności a w zakresie:

4.2.4.1. ogólnych warunków korzystania z Serwisu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają postanowienia Warunków ogólnych,

4.2.4.2. warunków składania i realizacji Zamówień oraz zawierania Umowy sprzedaży zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zamówień,

4.2.4.3. warunków dostaw Towarów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dostaw,

4.2.4.4. warunków zgłaszania reklamacji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu postępowania reklamacyjnego,

4.2.4.5. warunków współpracy z Pośrednikami zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dla pośredników,

4.2.4.6. warunków Przetwarzania i ochrony Danych osobowych zastosowanie mają postanowienia Polityki prywatności.

4.3. Warunki, zasady, sposoby i terminy płatności

4.3.1. Podstawową formą płatności za Zamówienia jest przedpłata, to jest zapłata zaliczki w wysokości 100% wartości brutto Zamówienia, po złożeniu Zamówienia, przed zawarciem Umowy sprzedaży (moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień), jednym ze sposobów opisanych w punktach 4.3.2., 4.3.3. Regulaminu płatności.

4.3.2. Dostępne sposoby płatności za Zamówienia złożone za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej:

4.3.2.1. płatność przelewem bankowym – po złożeniu Zamówienia, Klientowi zostanie wysyłana wiadomość pocztą elektroniczną email z numerem rachunku bankowego Usługodawcy, na który należy wykonać przelew i / lub faktura proforma zawierająca informację z numerem rachunku bankowego Usługodawcy, na który należy wykonać przelew. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Usługodawcy, wiadomość o której mowa w podpunkcie 2.4.6.2. Regulaminu zamówień, to jest Przygotowanie w toku, zostanie wysłana,

4.3.2.2. płatność elektroniczna za pośrednictwem elektronicznych instrumentów płatniczych – po złożeniu Zamówienia, Klientowi zostanie wysłana wiadomość pocztą elektroniczną email z odnośnikiem internetowym do strony płatności internetowych i / lub faktura proforma zawierająca odnośnik internetowy do strony płatności internetowych. Czas na zaksięgowanie wpłaty uzależniony jest od operatora płatności internetowych. Po uiszczeniu zapłaty za Zamówienie, wiadomość o której mowa w podpunkcie 2.4.6.2. Regulaminu zamówień, to jest Przygotowanie w toku, zostanie wysłana.

4.3.3. Dostępne sposoby płatności za Zamówienia złożone przy użyciu funkcjonalności Zamówień online:

4.3.3.1. płatność przelewem bankowym – po wybraniu tej formy płatności, bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, wyświetlana jest informacja z numerem rachunku bankowego Usługodawcy, na który należy wykonać przelew. Równocześnie Klientowi zostanie wysłana wiadomość pocztą elektroniczną email z numerem rachunku bankowego Usługodawcy, na który należy wykonać przelew. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Usługodawcy, wiadomość o której mowa w podpunkcie 2.4.6.2. Regulaminu zamówień, to jest Przygotowanie w toku, zostanie wysłana,

4.3.3.2. płatność elektroniczna za pośrednictwem elektronicznych instrumentów płatniczych – po wybraniu tej formy płatności, bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przeniesiony do strony płatności internetowych. Czas na zaksięgowanie wpłaty uzależniony jest od operatora płatności internetowych. Po uiszczeniu zapłaty za Zamówienie, wiadomość o której mowa w podpunkcie 2.4.6.2. Regulaminu zamówień, to jest Przygotowanie w toku, zostanie wysłana.

4.3.4. W przypadku gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Usługodawcy, Klient nie dokonał płatności, Zamówienie może zostać anulowane przez Usługodawcę.

4.3.5. W niektórych przypadkach, wynikających z ustaleń Regulaminu płatności, Usługodawca może przyznać Klientowi preferencyjne warunki płatności za Zamówienia. Zakres, warunki, zasady, sposoby, terminy i / lub informacje dotyczące preferencyjnych warunków płatności, określone są w artykule 4.4. Regulaminu płatności.

4.3.6. W niektórych przypadkach, wynikających z ustaleń Regulaminu płatności, Usługodawca może przyznać Klientowi kredyt kupiecki dla płatności za Zamówienia. Zakres, warunki, zasady, sposoby, terminy i / lub informacje dotyczące kredytu kupieckiego, określone są w artykule 4.5. Regulaminu płatności.

4.4. Preferencyjne warunki płatności

4.4.1. Uzyskanie preferencyjnych warunków płatności nie jest możliwe, w przypadku niespełnienia przez Klienta warunków, o których mowa w punkcie 4.4.2. Regulaminu płatności, w szczególności podczas trzech pierwszych Zamówień złożonych przez Klienta a płatność za Zamówienia odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w artykule 4.3. Regulaminu płatności.

4.4.2. Klient może uzyskać preferencyjne warunki płatności po spełnieniu następujących wymogów:

4.4.2.1. po zrealizowaniu trzech Zamówień w ciągu ostatnich 12 miesięcy od złożenia bieżącego Zamówienia,

4.4.2.2. oraz gdy wartość zrealizowanych Zamówień w ciągu ostatnich 12 miesięcy od złożenia bieżącego Zamówienia jest nie mniejsza niż:

4.4.2.2.1. 15 000 złotych polskich netto dla Zamówień zrealizowanych na rzecz Klienta zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

4.4.2.2.2. lub 15 000 euro netto dla Zamówień zrealizowanych na rzecz Klienta zarejestrowanego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium Unii Europejskiej.

4.4.3. Preferencyjne warunki płatności oznaczają:

4.4.3.1. przedpłatę, to jest zapłatę zaliczki w wysokości 50% wartości brutto Zamówienia, po złożeniu Zamówienia, przed zawarciem Umowy sprzedaży (moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień), jednym ze sposobów opisanych w podpunktach 4.3.2.1., 4.3.3.1. Regulaminu płatności.

4.4.3.2. zapłatę pozostałych 50% wartości brutto Zamówienia z odroczonym terminem płatności, to jest płatność następuje wówczas przelewem bankowym, na wskazany numer rachunku bankowego Usługodawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym została wystawiona faktura VAT.

4.4.4. Uzyskanie preferencyjnych warunków płatności przez Klienta wymaga zawarcia pomiędzy Stronami odpowiedniej umowy w Formie pisemnej.

4.4.5. Umowa dotycząca preferencyjnych warunków płatności, o której mowa w punkcie 4.4.4. Regulaminu płatności, obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.

4.4.6. Usługodawca w umowie dotyczącej preferencyjnych warunków płatności, o której mowa w punkcie 4.4.4. Regulaminu płatności, ustala Klientowi limit wartości Zamówień, dla których możliwa jest zapłata na preferencyjnych warunkach płatności.

4.4.7. Po przekroczeniu limitu, o którym mowa w punkcie 4.4.6. Regulaminu płatności, Klient zobowiązany jest dokonywać płatności za Zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w artykule 4.3. Regulaminu płatności.

4.4.8. W przypadku gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Usługodawcy, Klient nie dokonał płatności, o której mowa w podpunkcie 4.4.3.1. Regulaminu płatności, Zamówienie może zostać anulowane przez Usługodawcę.

4.5. Kredyt kupiecki

4.5.1. Uzyskanie kredytu kupieckiego nie jest możliwe, w przypadku niespełnienia przez Klienta warunków, o których mowa w punkcie 4.5.2. Regulaminu płatności, w szczególności podczas pięciu pierwszych Zamówień złożonych przez Klienta a płatność za Zamówienia odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w artykule 4.3. Regulaminu płatności.

4.5.2. Klient może uzyskać kredyt kupiecki po spełnieniu następujących wymogów:

4.5.2.1. po zrealizowaniu pięciu Zamówień w ciągu ostatnich 12 miesięcy od złożenia bieżącego Zamówienia,

4.5.2.2. oraz gdy wartość zrealizowanych Zamówień w ciągu ostatnich 12 miesięcy od złożenia bieżącego Zamówienia jest nie mniejsza niż:

4.5.2.2.1. 30 000 złotych polskich netto dla Zamówień zrealizowanych na rzecz Klienta zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

4.5.2.2.2. lub 30 000 euro netto dla Zamówień zrealizowanych na rzecz Klienta zarejestrowanego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium Unii Europejskiej.

4.5.3. Kredyt kupiecki oznacza:

4.5.3.1. zapłatę 100% wartości brutto Zamówienia z odroczonym terminem płatności, to jest płatność następuje wówczas przelewem bankowym, na wskazany numer rachunku bankowego Usługodawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym została wystawiona faktura VAT.

4.5.4. Uzyskanie kredytu kupieckiego przez Klienta wymaga zawarcia pomiędzy Stronami odpowiedniej umowy w Formie pisemnej.

4.5.5. Umowa dotycząca kredytu kupieckiego, o której mowa w punkcie 4.5.4. Regulaminu płatności, obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.

4.5.6. Usługodawca w umowie dotyczącej kredytu kupieckiego, o której mowa w punkcie 4.5.4. Regulaminu płatności, ustala Klientowi limit wartości Zamówień, dla których możliwa jest zapłata na zasadach kredytu kupieckiego.

4.5.7. Po przekroczeniu limitu, o którym mowa w punkcie 4.5.6. Regulaminu płatności, Klient zobowiązany jest dokonywać płatności za Zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w artykule 4.3. Regulaminu płatności.

4.6. Split payment

4.6.1. Usługodawca udostępnia możliwość dokonywania płatności za Zamówienia przy użyciu split payment, to jest modelu podzielonej płatności, w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług.

4.6.2. Dostępne sposoby płatności za Zamówienia przy użyciu split payment:

4.6.2.1. płatność przelewem bankowym zgodnie z zasadami określonymi w podpunktach 4.3.2.1., 4.3.3.1., punktach 4.4.3., 4.5.3. Regulaminu płatności.

4.6.3. Klient chcący dokonać płatności za Zamówienie przy użyciu split payment, zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę, przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej.

4.7. Odpowiedzialność

4.7.1. Towar pozostaje własnością Usługodawcy do momentu całkowitego uregulowania płatności przez Klienta za Zamówienie. Pełna odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie i / lub użytkowanie Towaru przenoszona jest na Klienta w momencie dostawy Towaru do Klienta.

4.7.2. W przypadku niewywiązywania się przez Klienta z warunków określonych w Regulaminie, w tym Regulaminie płatności, Umowie sprzedaży i / lub innych ustaleniach pomiędzy Stronami, Usługodawca jest uprawiony do anulowania wszelkiego rodzaju przyznanych Klientowi Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów, w szczególności preferencyjnych warunków płatności, o których mowa w artykule 4.4. Regulaminu płatności i / lub kredytu kupieckiego, o którym mowa w artykule 4.5. Regulaminu płatności.

4.7.3. W przypadkach, o których mowa w punkcie 4.7.2. Regulaminu płatności, w szczególności jeżeli Klient posiada przeterminowane płatności w stosunku do Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Zamówienia, anulowania Zamówienia, w szczególności odmowy zawarcia Umowy sprzedaży, wstrzymania dostawy Towarów, w tym także kolejnych partii Towarów, do momentu uregulowania zaległych należności, o czym Usługodawca poinformuje Klienta bez zbędnej zwłoki.

4.7.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie i / lub nienależyte wykonanie Umowy sprzedaży w najszerszym dopuszczalnym zakresie, w przypadku niewywiązania się przez Klienta z ustaleń Regulaminu płatności, w szczególności przypadków, o których mowa w punktach 4.7.2., 4.7.3. Regulaminu płatności.

4.7.5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Klient nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności i / lub części płatności za Zamówienie. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych, nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska Stron w Formie pisemnej. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu terminu płatności ani nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty na rzecz Usługodawcy za Zamówienie.

4.8. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

4.8.1. Wszelkie zmiany dotyczące warunków płatności oraz inne ustalenia wymagają kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.

4.8.2. Za termin płatności uznaje się:

4.8.2.1. w przypadku płatności przelewem bankowym, datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi Klient,

4.8.2.2. w przypadku płatności elektronicznej za pośrednictwem elektronicznych instrumentów płatniczych, datę zarejestrowania płatności w koncie Usługodawcy w systemie operatora płatności internetowych jako wykonanej.

4.8.3. Usługodawca może indywidualnie udzielić Klientowi dodatkowego Rabatu za dokonanie przedpłaty, to jest zapłaty zaliczki w wysokości 100% wartości brutto Zamówienia w przypadku, gdy Klient nie posiada przeterminowanych płatności w stosunku do Usługodawcy oraz gdy uzyskał preferencyjne warunki płatności, o których mowa w artykule 4.4. Regulaminu płatności i / lub kredyt kupiecki, o którym mowa w artykule 4.5. Regulaminu płatności. Rabat, o którym mowa powyżej, obowiązuje wyłącznie przy realizacji Zamówienia i / lub Umowy sprzedaży której dotyczy.

4.8.4. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności, Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia w zapłacie oraz obciążenia Klienta kosztami upomnień.

4.8.5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji zdolności kredytowej Klienta w rejestrach publicznych i / lub innych ogólnie dostępnych informacjach.

4.8.6. Usługodawca może każdorazowo uzależnić realizację Zamówienia, w szczególności zawarcie Umowy sprzedaży, od uprzedniej przedpłaty, to jest zapłaty zaliczki w określonej kwocie i / lub wyrażonej procentem wartości Zamówienia.

4.9. Postanowienia przejściowe i końcowe

4.9.1. Terminy używane w Regulaminie płatności zapisane kursywą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w artykule 4.1. Regulaminu płatności.

4.9.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie płatności stosuje się Regulamin oraz odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy prawo telekomunikacyjne, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4.9.3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu płatności nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.9.4. Zmiany Regulaminu płatności następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu.

4.9.5. Aktualny Regulamin płatności jest publikowany w Serwisie internetowym oraz udostępniany jako załącznik w formie pliku .pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin płatności na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej w formie pliku .pdf bez dodatkowych opłat.

4.9.6. Regulamin płatności wchodzi w życie 17 czerwca 2019 roku.

5. Załącznik nr 4. do RegulaminuRegulamin dostaw

5.1. Definicje

Użyte w Regulaminie dostaw pojęcia oznaczają:

5.1.1. Usługodawca – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.2. Serwis internetowy – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.3. Usługa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.4. Klient – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.5. Konsument – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.6. Pośrednik – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.7. Strony – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.8. Dane identyfikacyjne klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.9. Towar – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.10. Produkt – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.11. Wzór produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.12. Usługa dodatkowa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.13. Znakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.14. Druk – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.15. Uszlachetnienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.16. Personalizacja produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.17. Pakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.18. Akcesoria – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.19. Próba towaru – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.20. Rejestracja – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.21. Konto klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.22. Login klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.23. Hasło – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.24. Zamówienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.25. Zamówienia online – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.26. Potwierdzenie zamówienia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.27. Przygotowanie w toku – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.28. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.29. List autoryzacyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.30. Środki komunikacji elektronicznej – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.31. Forma pisemna – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.32. Rabat – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.33. Kupon promocyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.34. Newsletter – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.35. Regulamin – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.36. Warunki ogólne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.37. Regulamin zamówień – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.38. Regulamin usług dodatkowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.39. Regulamin płatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.40. Regulamin dostaw – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.41. Regulamin postępowania reklamacyjnego – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.42. Regulamin dla pośredników – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.43. Regulamin udostępniania wzorów – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.44. Polityka prywatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.45. Regulamin publikacji treści – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.46. Ustawa o prawach konsumenta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.47. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.48. Kodeks cywilny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.49. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.50. Ustawa prawo telekomunikacyjne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.51. Ustawa o podatku od towarów i usług – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.52. Ustawa o ochronie danych osobowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.53. RODO – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.54. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.55. Dane osobowe – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.56. Przetwarzanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.57. Administrator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.58. Moderator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.59. Nick – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.60. Opinia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.1.61. Weryfikacja opinii – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

5.2. Postanowienia ogólne

5.2.1. Regulamin dostaw określa zasady korzystania przez Klientów z Serwisu internetowego, w szczególności składania Zamówień i dostawy Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, w tym przy użyciu funkcjonalności Zamówień online.

5.2.2. Usługodawca prowadzi Serwis internetowy, w którym między innymi:

5.2.2.1. informuje Klientów o Produktach,

5.2.2.2. informuje Klientów o dostępnych sposobach dostawy Produktów,

5.2.2.3. umożliwia Klientom wybranie sposobu dostawy Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, złożonego za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej,

5.2.2.4. umożliwia Klientom wybranie sposobu dostawy Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, złożonego przy użyciu funkcjonalności Zamówień online.

5.2.3. Regulamin dostaw stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej, choćby Klient nie dokonał Rejestracji.

5.2.4. Dostawa Towarów następuje zgodnie z Regulaminem dostaw a w zakresie:

5.2.4.1. ogólnych warunków korzystania z Serwisu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają postanowienia Warunków ogólnych,

5.2.4.2. warunków składania i realizacji Zamówień oraz zawierania Umowy sprzedaży zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zamówień,

5.2.4.3. warunków wykonywania Usług dodatkowych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu usług dodatkowych,

5.2.4.4. warunków zgłaszania reklamacji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu postępowania reklamacyjnego,

5.2.4.5. warunków Przetwarzania i ochrony Danych osobowych zastosowanie mają postanowienia Polityki prywatności.

5.3. Warunki, zasady i sposoby dostaw

5.3.1. Towary, będące przedmiotem Zamówienia, są dostarczane przez Usługodawcę do Klienta, na adres wskazany w Zamówieniu, w szczególności w Umowie sprzedaży i / lub w Koncie klienta.

5.3.2. Klient może wybrać sposób dostawy Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia:

5.3.2.1. w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej podczas składania Zamówienia. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień,

5.3.2.2. w przypadku złożenia Zamówienia przy użyciu funkcjonalności Zamówień online podczas składania Zamówienia, wybierając i uzupełniając odpowiednie opcje w formularzu Zamówienia. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień.

5.3.3. Koszty dostawy Towarów i / lub ewentualne koszty dodatkowe związane z dostawą, pokrywa Klient. Koszt dostawy jest uzależniony od ilości paczek, ich wymiarów i / lub ich masy.

5.3.4. W niektórych przypadkach, wynikających z ustaleń Regulaminu dostaw, Usługodawca może przyznać Klientowi preferencyjne warunki dostawy Towarów, będących przedmiotem Zamówienia. Zakres, warunki, zasady, sposoby i / lub informacje dotyczące preferencyjnych warunków dostawy, określone są w artykule 5.4. Regulaminu dostaw.

5.4. Preferencyjne warunki dostaw

5.4.1. Uzyskanie preferencyjnych warunków dostawy Towaru nie jest możliwe, w przypadku niespełnienia przez Zamówienie złożone przez Klienta warunków, o których mowa w punkcie 5.4.2. Regulaminu dostaw a dostawa Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w artykule 5.3. Regulaminu dostaw.

5.4.2. Z zastrzeżeniem postanowień punktów 5.4.3., 5.4.4. Regulaminu dostaw, dostawa na preferencyjnych warunkach dostaw Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, może zostać zrealizowana, zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

5.4.2.1. przy Zamówieniu, którego wartość nie jest mniejsza niż 1 500 złotych polskich netto, dostawa w jedno miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to jest pod jeden wskazany adres, odbywa się na koszt Usługodawcy,

5.4.2.2. przy Zamówieniu, którego wartość nie jest mniejsza niż 1 500 euro netto, dostawa w jedno miejsce poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium Unii Europejskiej, to jest pod jeden wskazany adres, odbywa się na koszt Usługodawcy.

5.4.3. Usługodawca może odmówić dostawy na preferencyjnych warunkach dostaw Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, w przypadku:

5.4.3.1. Towarów wykonywanych według indywidualnej specyfikacji i / lub projektu Klienta, w szczególności tych, o których mowa w artykule 3.6. Regulaminu usług dodatkowych,

5.4.3.2. Towarów, których Zamówienie nastąpiło po cenach negocjowanych przez Klienta, w szczególności gdy zastosowano Rabaty, obniżające cenę Towarów i / lub w wyniku indywidualnej oferty Usługodawcy, o której mowa w punktach 2.3.3., 2.3.4. Regulaminu zamówień,

5.4.3.3. w innych szczególnych przypadkach, wskazanych przez Usługodawcę.

5.4.4. W przypadku dostawy Towarów poza terytorium Unii Europejskiej, Klient zawsze ponosi pełne koszty dostawy, niezależnie od wartości Zamówienia.

5.5. Odpowiedzialność

5.5.1. W przypadku stwierdzenia i / lub podejrzenia podczas przyjmowania dostawy Towaru przez Klienta od przewoźnika, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona, w szczególności gdy opakowania zbiorcze są naruszone i / lub Towar mógł ulec uszkodzeniu podczas transportu, Klient ma obowiązek zgłosić ten fakt przewoźnikowi oraz sporządzić protokół szkody, podpisany przez przewoźnika. Sporządzenie protokołu szkody powinno nastąpić przed podpisaniem przez Klienta poświadczenia odbioru przesyłki.

5.5.2. Jeżeli dostawa Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, zostaje opóźniona na życzenie i / lub z winy Klienta, to koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

5.5.3. Jeżeli Klient nie odbierze Towaru i zostanie on zwrócony przez przewoźnika do Usługodawcy, Usługodawca może przechować Towar na koszt i ryzyko Klienta, w szczególności ryzyko przypadkowej utraty i / lub uszkodzenia Towaru, przenoszone jest na Klienta w momencie, w którym Klient powinien odebrać Towar.

5.5.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem Towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu i / lub za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek, które nastąpiły z winy przewoźnika.

5.5.5. Dostarczone przez Usługodawcę Towary, przeznaczone są do wykorzystania i / lub użytkowania na terytorium kraju dostawy, wskazanym przez Klienta. Eksportowanie Towarów, będących przedmiotem Zamówienia i / lub Umowy sprzedaży, podlega obowiązującym przepisom eksportowym Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnie obowiązującym przepisom kraju dostawy Towaru, wskazanego przez Klienta i / lub innych obowiązujących przepisów prawa. Klient jest zobowiązany samodzielnie zasięgnąć informacji o odpowiednich przepisach związanych z eksportem Towarów do krajów trzecich.

5.6. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

5.6.1. Wszelkie zmiany dotyczące dostaw Towarów, będących przedmiotem Zamówienia oraz inne ustalenia wymagają kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.

5.6.2. Za termin dostawy Towarów uznaje się datę zakończenia realizacji Zamówienia, w szczególności datę dostawy Towaru do Klienta i / lub moment, w którym Klient powinien odebrać Towar. Termin dostawy Towaru określony jest w punkcie 2.4.19. Regulaminu zamówień.

5.6.3. Towary, będące przedmiotem Zamówienia, mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na inny niż wskazany w Zamówieniu i / lub Koncie klienta adres, po wcześniejszym ustaleniu pomiędzy Stronami innego adresu dostawy za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej.

5.6.4. Koszty dostawy Towaru mogą być każdorazowo ustalane i potwierdzane Klientowi za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, w szczególności w Potwierdzeniu zamówienia i / lub Przygotowaniu w toku.

5.6.5. W przypadku dostawy Towaru w kilku partiach, Klient zobowiązany jest pokryć koszty dostawy każdej partii Towaru oraz każdorazowo otrzymuje fakturę VAT za dostarczony Towar.

5.6.6. Usługodawca, przy dostawie Towaru, posługuje się profesjonalną firmą przewozową, z którą współpracuje.

5.6.7. Przewoźnicy mają obowiązek wnoszenia przesyłek o masie nieprzekraczającej 30 kg. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przewozowego, przewoźnicy nie mają obowiązku wnoszenia przesyłek, których masa przekracza 30 kg.

5.7. Postanowienia przejściowe i końcowe

5.7.1. Terminy używane w Regulaminie dostaw zapisane kursywą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w artykule 5.1. Regulaminu dostaw.

5.7.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dostaw stosuje się Regulamin oraz odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy prawo telekomunikacyjne, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5.7.3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu dostaw nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.7.4. Zmiany Regulaminu dostaw następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu.

5.7.5. Aktualny Regulamin dostaw jest publikowany w Serwisie internetowym oraz udostępniany jako załącznik w formie pliku .pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin dostaw na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej w formie pliku .pdf bez dodatkowych opłat.

5.7.6. Regulamin dostaw wchodzi w życie 17 czerwca 2019 roku.

6. Załącznik nr 5. do RegulaminuRegulamin postępowania reklamacyjnego

6.1. Definicje

Użyte w Regulaminie postępowania reklamacyjnego pojęcia oznaczają:

6.1.1. Usługodawca – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.2. Serwis internetowy – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.3. Usługa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.4. Klient – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.5. Konsument – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.6. Pośrednik – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.7. Strony – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.8. Dane identyfikacyjne klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.9. Towar – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.10. Produkt – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.11. Wzór produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.12. Usługa dodatkowa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.13. Znakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.14. Druk – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.15. Uszlachetnienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.16. Personalizacja produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.17. Pakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.18. Akcesoria – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.19. Próba towaru – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.20. Rejestracja – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.21. Konto klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.22. Login klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.23. Hasło – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.24. Zamówienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.25. Zamówienia online – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.26. Potwierdzenie zamówienia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.27. Przygotowanie w toku – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.28. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.29. List autoryzacyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.30. Środki komunikacji elektronicznej – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.31. Forma pisemna – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.32. Rabat – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.33. Kupon promocyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.34. Newsletter – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.35. Regulamin – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.36. Warunki ogólne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.37. Regulamin zamówień – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.38. Regulamin usług dodatkowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.39. Regulamin płatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.40. Regulamin dostaw – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.41. Regulamin postępowania reklamacyjnego – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.42. Regulamin dla pośredników – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.43. Regulamin udostępniania wzorów – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.44. Polityka prywatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.45. Regulamin publikacji treści – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.46. Ustawa o prawach konsumenta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.47. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.48. Kodeks cywilny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.49. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.50. Ustawa prawo telekomunikacyjne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.51. Ustawa o podatku od towarów i usług – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.52. Ustawa o ochronie danych osobowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.53. RODO – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.54. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.55. Dane osobowe – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.56. Przetwarzanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.57. Administrator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.58. Moderator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.59. Nick – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.60. Opinia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.1.61. Weryfikacja opinii – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

6.2. Postanowienia ogólne

6.2.1. Regulamin postępowania reklamacyjnego określa zasady korzystania przez Klientów z Serwisu internetowego, w szczególności zgłaszania reklamacji, dotyczących funkcjonowania Serwisu internetowego i / lub Towarów.

6.2.2. Usługodawca prowadzi Serwis internetowy, w którym między innymi:

6.2.2.1. informuje Klientów o Produktach,

6.2.2.2. informuje Klientów o okresie obowiązywania gwarancji na Produkty,

6.2.2.3. umożliwia Klientom zgłaszanie reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu internetowego,

6.2.2.4. umożliwia Klientom zgłaszanie reklamacji dotyczących Towarów.

6.2.3. Regulamin postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej, choćby Klient nie dokonał Rejestracji.

6.2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego następuje zgodnie z Regulaminem postępowania reklamacyjnego a w zakresie:

6.2.4.1. ogólnych warunków korzystania z Serwisu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają postanowienia Warunków ogólnych,

6.2.4.2. warunków składania i realizacji Zamówień oraz zawierania Umowy sprzedaży zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zamówień,

6.2.4.3. warunków wykonywania Usług dodatkowych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu usług dodatkowych,

6.2.4.4. warunków dokonywania płatności za Zamówienia zastosowanie mają postanowienia Regulaminu płatności,

6.2.4.5. warunków dostaw Towarów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dostaw,

6.2.4.6. warunków Przetwarzania i ochrony Danych osobowych zastosowanie mają postanowienia Polityki prywatności.

6.3. Zgłaszanie reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu internetowego

6.3.1. Klient może powiadamiać Usługodawcę o wszelkich wadach i / lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego.

6.3.2. Klient może zgłaszać Usługodawcy reklamacje, dotyczące funkcjonowania Serwisu internetowego za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej i / lub listownie na adres fizyczny Usługodawcy.

6.3.3. Zgłoszenie reklamacji, dotyczącej funkcjonowania Serwisu internetowego, powinno zawierać:

6.3.3.1. Dane identyfikacyjne klienta,

6.3.3.2. rodzaj wad i / lub przerw będących przyczyną reklamacji,

6.3.3.3. datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

6.3.4. Klient może zgłosić reklamację, dotyczącą funkcjonowania Serwisu internetowego, w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady i / lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu internetowego. Moment zgłoszenia reklamacji określa punkt 6.8.2. Regulaminu postępowania reklamacyjnego.

6.4. Rozpatrywanie reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu internetowego

6.4.1. Reklamacje, dotyczące funkcjonowania Serwisu internetowego, są rozpatrywane przez Usługodawcę, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, od daty jej otrzymania przez Usługodawcę. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Klienta za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej bez zbędnej zwłoki.

6.4.2. Reklamacje, dotyczące funkcjonowania Serwisu internetowego, zgłoszone po upływie terminu, określonego w punkcie 6.3.4. Regulaminu postępowania reklamacyjnego, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca powiadomi Klienta za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, co nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5. Zgłaszanie reklamacji dotyczących Towarów

6.5.1. Klient może zgłaszać reklamacje, dotyczące Towarów, z tytułu rękojmi i / lub gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych.

6.5.2. Klient może zgłaszać Usługodawcy reklamacje, dotyczące Towarów i / lub wykonania Usług dodatkowych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej i / lub listownie na adres fizyczny Usługodawcy.

6.5.3. Zgłoszenie reklamacji, dotyczącej Towarów i / lub wykonania Usług dodatkowych, powinno zawierać:

6.5.3.1. Dane identyfikacyjne klienta,

6.5.3.2. dane Towaru, którego dotyczy reklamacja,

6.5.3.3. ilość Towaru, którego dotyczy reklamacja,

6.5.3.4. rodzaj wad i / lub przyczyny reklamacji,

6.5.3.5. datę stwierdzenia przyczyn reklamacji,

6.5.3.6. dowód zakupu, w szczególności kopię faktury VAT,

6.5.3.7. sugerowany sposób wykonania reklamacji.

6.5.4. Klient może zgłosić reklamację, dotyczącą Towarów i / lub wykonania Usług dodatkowych, w terminie (moment zgłoszenia reklamacji określa punkt 6.8.2. Regulaminu postępowania reklamacyjnego):

6.5.4.1. 3 dni roboczych, licząc od daty dostawy Towaru, pod względem ilościowym,

6.5.4.2. 5 dni roboczych, licząc od daty dostawy Towaru, pod względem jakościowym,

6.5.4.3. 10 dni roboczych, licząc od daty wykrycia wady Towaru, w przypadku wad ukrytych.

6.5.5. Klient ma obowiązek udostępnić Usługodawcy reklamowany Towar w celu potwierdzenia wady.

6.6. Rozpatrywanie reklamacji dotyczących Towarów

6.6.1. Reklamacje, dotyczące Towarów i / lub wykonania Usług dodatkowych, są rozpatrywane przez Usługodawcę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, od daty jej otrzymania przez Usługodawcę. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Klienta za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej bez zbędnej zwłoki.

6.6.2. Reklamacji podlega wyłącznie Towar zakwalifikowany jako wadliwy i / lub niezgodny z Zamówieniem i / lub Umową sprzedaży.

6.6.3. W przypadku pozytywnego wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca:

6.6.3.1. może naprawić Towar,

6.6.3.2. lub przyjąć Towar jako zwrot,

6.6.3.3. lub wymienić Towar na nowy,

6.6.3.4. lub ustalić odpowiednie obniżenie ceny Towaru.

6.6.4. Sposób wykonania reklamacji określa Usługodawca, biorąc pod uwagę możliwości, o których mowa w punkcie 6.6.3. Regulaminu postępowania reklamacyjnego, możliwości techniczne, nadmierne utrudnienia, opłacalność i / lub sugerowany przez Klienta sposób wykonania reklamacji, o którym mowa w podpunkcie 6.5.3.7. Regulaminu postępowania reklamacyjnego.

6.6.5. Wykonanie postanowień pozytywnego wyniku rozpatrzenia reklamacji następuje nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym stwierdzono zasadności reklamacji.

6.6.6. Jeżeli wykonanie postanowień pozytywnego wyniku rozpatrzenia reklamacji, wiąże się ze zmianą ceny Towaru i / lub wartości Zamówienia, Usługodawca wystawia Klientowi fakturę korygującą VAT oraz zwraca Klientowi różnicę wynikającą z jej treści, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia przez Klienta faktury korygującej VAT.

6.6.7. Reklamacje nie są uwzględniane w przypadku:

6.6.7.1. w zakresie wad widocznych, jeżeli Towary zostały zmienione, to jest przerobione i / lub poddane dalszym obróbkom przez Klienta i / lub osobę trzecią,

6.6.7.2. jeżeli Towary były naprawiane i / lub poddane innej fizycznej ingerencji przez Klienta i / lub osobę trzecią,

6.6.7.3. jeżeli Towary były naprawiane i / lub poddane innej programowej ingerencji przez Klienta i / lub osobę trzecią,

6.6.7.4. jeżeli dotyczą szkód powstałych w wyniku wykorzystania i / lub użytkowania Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami, z niewłaściwym oprogramowaniem i / lub w niewłaściwy sposób,

6.6.7.5. jeżeli Towar został poddany nadmiernym obciążeniom,

6.6.7.6. jeżeli Klient i / lub osoba trzecia nie przestrzegała instrukcji obsługi i / lub konserwacji Towaru,

6.6.7.7. jeżeli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego składowania Towaru przez Klienta i / lub osobę trzecią,

6.6.7.8. jeżeli dotyczą szkód powstałych podczas dostawy Towaru, w szczególności w przypadku, o którym mowa w punkcie 5.5.1. Regulaminu dostaw,

6.6.7.9. jeżeli dotyczą szkód powstałych w związku z opóźnieniem w dostawie i / lub odbiorze Towaru przez Klienta, w szczególności w przypadkach, o których mowa w punktach 5.5.2., 5.5.3. Regulaminu dostaw,

6.6.7.10. jeżeli dotyczą Towaru, w przypadku którego Usługodawca wykonał Usługi dodatkowe, o których mowa w Regulaminie usług dodatkowych a Towar jest zgodny z treścią Zamówienia i / lub Umowy sprzedaży,

6.6.7.11. jeżeli dotyczą Towaru wykonanego według indywidualnej specyfikacji i / lub projektu Klienta, w szczególności tych, o których mowa w artykule 3.6. Regulaminu usług dodatkowych a Towar jest zgodny z treścią Zamówienia i / lub Umowy sprzedaży.

6.6.8. Reklamacje, dotyczące Towarów i / lub wykonania Usług dodatkowych, zgłoszone po upływie terminów, określonych w punkcie 6.5.4. Regulaminu postępowania reklamacyjnego, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca powiadomi Klienta za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, co nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

6.7. Odpowiedzialność

6.7.1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać bez zbędnej zwłoki wady i / lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu internetowego, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

6.7.2. Usługodawca nie kieruje swojej oferty oraz nie prowadzi sprzedaży na rzecz Konsumentów. Zapisy Ustawy o prawach konsumenta nie mają zastosowania w niniejszym Regulaminie postępowania reklamacyjnego, w szczególności podczas zgłaszania reklamacji, dotyczących Towarów i / lub wykonania Usług dodatkowych a także roszczeń Klientów z nimi związanymi.

6.7.3. Usługodawca podejmuje działania w celu dostarczania Towarów i / lub wykonania Usług dodatkowych bez wad.

6.7.4. Usługodawca, jako sprzedawca, odpowiada, jeżeli Towar i / lub wykonanie Usług dodatkowych, mają wadę fizyczną i / lub wadę prawną w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, to jest ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach rękojmi, przy czym w rozumieniu artykułu 558. Kodeksu cywilnego, ogranicza je zgodnie z treścią Regulaminu postępowania reklamacyjnego.

6.7.5. W przypadku udzielenia przez Usługodawcę, partnera, dostawcę, podwykonawcę i / lub producenta współpracującego z Usługodawcą, gwarancji jakości Towaru, okres jej obowiązywania jest określony w opisie Produktu w Serwisie internetowym i liczony jest od terminu dostawy Towaru. Termin dostawy Towaru określa punkt 5.6.2. Regulaminu dostaw.

6.7.6. Klient jest odpowiedzialny za sposób wykorzystania i / lub użytkowania Towaru.

6.7.7. Po odsprzedaniu i / lub odstąpieniu Towaru osobie trzeciej, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady ilościowe i / lub jakościowe przenoszona jest na Klienta. Klient jest odpowiedzialny wobec osób trzecich, którym przekazuje Towary nabyte u Usługodawcy.

6.7.8. Jeżeli Klient przekazuje Towary nabyte u Usługodawcy osobom trzecim, to zobowiązany jest do przekazywania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyjmując na siebie odpowiedzialność w relacjach z tymi osobami trzecimi.

6.7.9. Klient jest zobowiązany do tego, aby przed złożeniem Zamówienia, ustalić obowiązujące go przepisy prawa, uwarunkowania prawne i / lub inne obowiązki dotyczące planowanego sposobu wykorzystania i / lub użytkowania Towaru, uwzględniając ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy, wynikające z niniejszego Regulaminu, w tym Regulaminu postępowania reklamacyjnego.

6.7.10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za realizację Zamówienia i / lub Umowy sprzedaży wyłącznie w stosunku do Klienta. Reklamacje zgłaszane przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

6.7.11. Odpowiedzialność Usługodawcy, z tytułu wad Towarów i / lub wykonania Usług dodatkowych, obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania Usługodawcy. Odpowiedzialnością Usługodawcy nie są objęte tak zwane szkody następcze i / lub utracone korzyści.

6.7.12. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest wyłącznie do zapłaconej przez Klienta wartości netto Towarów i / lub Usług dodatkowych, będących przedmiotem reklamacji. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Klienta ulegają wyłączeniu. Odpowiedzialność ta jest ograniczona wyłącznie w stosunku do Klienta.

6.7.13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznych różnic w parametrach dostarczanych Towarów, to jest gdy Towar różni się nieznacznie kolorem, wyglądem, opakowaniem i / lub innymi cechami, które nie wpływają na jakość i / lub użyteczność Towaru.

6.7.14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Towaru do spodziewanego przez Klienta celu, to jest niezgodnego z oczekiwaniami Klienta, jeżeli Klient nie określił za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej wszelkich szczegółów dotyczących Towaru w momencie składania Zamówienia.

6.8. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

6.8.1. Wszelkie zmiany dotyczące reklamacji oraz inne ustalenia wymagają kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.

6.8.2. Za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się:

6.8.2.1. w przypadku zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, datę jej otrzymania przez Usługodawcę,

6.8.2.2. w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie na adres fizyczny Usługodawcy, datę stempla pocztowego.

6.8.3. Ewentualne wady w części dostarczonego Towaru, nie uprawniają Klienta do reklamowania całości Zamówienia.

6.8.4. Klient powinien sprawdzić Towar po jego otrzymaniu bez zbędnej zwłoki, w szczególności przed przekazaniem go osobie trzeciej, co do ilości i jakości a zgłoszenie reklamacji w związku z ewentualnymi brakami ilościowymi i / lub jakościowymi w dostawach, muszą dotrzeć do Usługodawcy w sposób i na warunkach określonych w punktach 6.5.2., 6.5.3. Regulaminu postępowania reklamacyjnego oraz w terminach określonych w punkcie 6.5.4. Regulaminu postępowania reklamacyjnego.

6.8.5. W razie jakichkolwiek wątpliwości, w zakresie przekazywania Towarów nabytych u Usługodawcy osobom trzecim, Klient powinien je uwzględnić w relacjach z Usługodawcą, na etapie składania Zamówienia i / lub zawierania Umowy sprzedaży.

6.8.6. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu terminów płatności, o których mowa w Regulaminie płatności, w szczególności zastosowanie ma treść punktu 4.7.5. Regulaminu płatności.

6.8.7. Towar dostarczony Klientowi nie podlega zwrotom i / lub wymianie, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w Regulaminie postępowania reklamacyjnego.

6.8.8. Informacje zawarte w przekazywanych wraz z Towarem broszurach zawierających opisy, instrukcje i tym podobne informacje, nie stanowią gwarancji i nie generują obowiązków gwarancyjnych ze strony Usługodawcy.

6.8.9. Klient ponosi wszelkie koszty transportu związane z dostarczeniem reklamowanego Towaru do Usługodawcy.

6.8.10. Dodatkowe informacje dotyczące dostarczania reklamowanego Towaru do Usługodawcy i / lub zgłaszania reklamacji, udostępniane są w Serwisie internetowym i / lub przesyłane za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej.

6.8.11. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów, mogących wyniknąć z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w tym Regulaminu postępowania reklamacyjnego, w szczególności Umowy sprzedaży.

6.8.12. W przypadku braku porozumienia, rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Stronami, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6.8.13. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, związanych z realizacją postanowień Regulaminu, w tym Regulaminu postępowania reklamacyjnego, w szczególności Umowy sprzedaży, jest wyłącznie obowiązujące prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

6.9. Postanowienia przejściowe i końcowe

6.9.1. Terminy używane w Regulaminie postępowania reklamacyjnego zapisane kursywą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w artykule 6.1. Regulaminu postępowania reklamacyjnego.

6.9.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie postępowania reklamacyjnego stosuje się Regulamin oraz odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy prawo telekomunikacyjne, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6.9.3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu postępowania reklamacyjnego nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.9.4. Zmiany Regulaminu postępowania reklamacyjnego następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu.

6.9.5. Aktualny Regulamin postępowania reklamacyjnego jest publikowany w Serwisie internetowym oraz udostępniany jako załącznik w formie pliku .pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin postępowania reklamacyjnego na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej w formie pliku .pdf bez dodatkowych opłat.

6.9.6. Regulamin postępowania reklamacyjnego wchodzi w życie 17 czerwca 2019 roku.

7. Załącznik nr 6. do RegulaminuRegulamin dla pośredników

7.1. Definicje

Użyte w Regulaminie dla pośredników pojęcia oznaczają:

7.1.1. Usługodawca – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.2. Serwis internetowy – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.3. Usługa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.4. Klient – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.5. Konsument – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.6. Pośrednik – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.7. Strony – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.8. Dane identyfikacyjne klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.9. Towar – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.10. Produkt – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.11. Wzór produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.12. Usługa dodatkowa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.13. Znakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.14. Druk – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.15. Uszlachetnienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.16. Personalizacja produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.17. Pakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.18. Akcesoria – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.19. Próba towaru – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.20. Rejestracja – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.21. Konto klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.22. Login klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.23. Hasło – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.24. Zamówienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.25. Zamówienia online – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.26. Potwierdzenie zamówienia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.27. Przygotowanie w toku – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.28. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.29. List autoryzacyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.30. Środki komunikacji elektronicznej – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.31. Forma pisemna – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.32. Rabat – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.33. Kupon promocyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.34. Newsletter – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.35. Regulamin – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.36. Warunki ogólne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.37. Regulamin zamówień – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.38. Regulamin usług dodatkowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.39. Regulamin płatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.40. Regulamin dostaw – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.41. Regulamin postępowania reklamacyjnego – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.42. Regulamin dla pośredników – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.43. Regulamin udostępniania wzorów – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.44. Polityka prywatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.45. Regulamin publikacji treści – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.46. Ustawa o prawach konsumenta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.47. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.48. Kodeks cywilny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.49. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.50. Ustawa prawo telekomunikacyjne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.51. Ustawa o podatku od towarów i usług – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.52. Ustawa o ochronie danych osobowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.53. RODO – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.54. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.55. Dane osobowe – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.56. Przetwarzanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.57. Administrator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.58. Moderator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.59. Nick – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.60. Opinia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.1.61. Weryfikacja opinii – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

7.2. Postanowienia ogólne

7.2.1. Regulamin dla pośredników określa zasady korzystania przez Klientów z Serwisu internetowego, w szczególności składania Zamówień i przyznawania Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów, przeznaczonych dla Pośredników, w tym przy użyciu funkcjonalności Zamówień online.

7.2.2. Usługodawca prowadzi Serwis internetowy, w którym między innymi:

7.2.2.1. informuje Klientów o Produktach,

7.2.2.2. informuje Klientów o możliwości przyznania Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów, przeznaczonych dla Pośredników,

7.2.2.3. umożliwia Pośrednikom składanie Zamówień, z zastosowaniem Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów im przyznanych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej,

7.2.2.4. umożliwia Pośrednikom składanie Zamówień, z zastosowaniem Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów im przyznanych przy użyciu funkcjonalności Zamówień online.

7.2.3. Regulamin dla pośredników stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej, choćby Klient nie dokonał Rejestracji.

7.2.4. Przyznawanie Klientom Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów, przeznaczonych dla Pośredników, następuje zgodnie z Regulaminem dla pośredników a w zakresie:

7.2.4.1. ogólnych warunków korzystania z Serwisu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają postanowienia Warunków ogólnych,

7.2.4.2. warunków składania i realizacji Zamówień oraz zawierania Umowy sprzedaży zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zamówień,

7.2.4.3. warunków Przetwarzania i ochrony Danych osobowych zastosowanie mają postanowienia Polityki prywatności.

7.3. Zakres, warunki i zasady przyznawania Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów

7.3.1. Przyznanie Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów, przeznaczonych dla Pośredników, nie jest możliwe, w przypadku niespełnienia przez Klienta warunków, o których mowa w punktach 7.3.2., 7.3.3. Regulaminu dla pośredników.

7.3.2. Usługodawca może przyznać Rabaty i / lub inne korzyści i przywileje, przeznaczone dla Pośredników:

7.3.2.1. Klientowi, którego uzna za Pośrednika,

7.3.2.2. lub Klientowi, który wykaże, że jest Pośrednikiem.

7.3.3. Klient aby wykazać, że jest Pośrednikiem powinien, przed złożeniem Zamówienia po raz pierwszy, dostarczyć za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej:

7.3.3.1. Dane identyfikacyjne klienta i / lub inne dane wskazane przez Usługodawcę w Serwisie internetowym i / lub w trakcie kontaktu z Klientem,

7.3.3.2. oświadczenie, że jest Pośrednikiem, w szczególności dokonuje Zamówień w celu dalszej odsprzedaży Towaru.

7.3.4. Rabaty i / lub inne korzyści i przywileje, przeznaczone dla Pośredników oznaczają:

7.3.4.1. stały Rabat, w wysokości ustalonej dla wybranych Produktów, wskazanych przez Usługodawcę.

7.3.5. Przyznane Rabaty i / lub inne korzyści i przywileje, przeznaczone dla Pośredników, o których mowa w punkcie 7.3.4. Regulaminu dla pośredników, obowiązują przez okres 12 miesięcy od dnia ich przyznania.

7.4. Odpowiedzialność

7.4.1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym wykazanie, że jest Pośrednikiem. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za prawdziwość przesłanych Usługodawcy danych i oświadczeń.

7.4.2. Klient zobowiązany jest powiadamiać Usługodawcę o istotnych zmianach w danych i oświadczeniach, o których mowa w punkcie 7.3.3. Regulaminu dla pośredników za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej bez zbędnej zwłoki.

7.4.3. W przypadku niewywiązywania się przez Klienta z warunków określonych w Regulaminie, w tym Regulaminie dla pośredników, Umowie sprzedaży i / lub innych ustaleniach pomiędzy Stronami, Usługodawca jest uprawiony do anulowania wszelkiego rodzaju przyznanych Klientowi Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów, o których mowa w artykule 7.3. Regulaminu dla pośredników.

7.4.4. W przypadkach, o których mowa w punkcie 7.4.3. Regulaminu dla pośredników, w szczególności jeżeli Klient nie dostarczy określonych w punkcie 7.3.3. Regulaminu dla pośredników danych i oświadczeń i / lub gdy ich treść budzi wątpliwości, co do zasadności przyznania Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów, przeznaczonych dla Pośredników, Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Klientowi Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów, przeznaczonych dla Pośredników, anulowania Zamówienia i / lub wstrzymania zawarcia Umowy sprzedaży.

7.4.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z anulowaniem i / lub nieprzyznaniem Klientowi Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów, przeznaczonych dla Pośredników, w najszerszym dopuszczalnym zakresie.

7.5. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

7.5.1. Wszelkie zmiany dotyczące Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów, przeznaczonych dla Pośredników oraz inne ustalenia wymagają kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.

7.5.2. Usługodawca może wyłączyć obowiązywanie Rabatów i / lub innych korzyści i przywilejów, przeznaczonych dla Pośredników, dla wybranych Produktów, wskazanych przez Usługodawcę.

7.5.3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji Danych identyfikacyjnych klienta i / lub innych danych podanych przez Klienta w rejestrach publicznych i / lub innych ogólnie dostępnych informacjach.

7.5.4. Usługodawca może każdorazowo uzależnić realizację Zamówienia, w szczególności zawarcie Umowy sprzedaży, od uprzedniego wykazania przez Klienta, że jest Pośrednikiem.

7.6. Postanowienia przejściowe i końcowe

7.6.1. Terminy używane w Regulaminie dla pośredników zapisane kursywą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w artykule 7.1. Regulaminu dla pośredników.

7.6.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dla pośredników stosuje się Regulamin oraz odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy prawo telekomunikacyjne, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7.6.3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu dla pośredników nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7.6.4. Zmiany Regulaminu dla pośredników następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu.

7.6.5. Aktualny Regulamin dla pośredników jest publikowany w Serwisie internetowym oraz udostępniany jako załącznik w formie pliku .pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin dla pośredników na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej w formie pliku .pdf bez dodatkowych opłat.

7.6.6. Regulamin dla pośredników wchodzi w życie 17 czerwca 2019 roku.

8. Załącznik nr 7. do RegulaminuRegulamin udostępniania wzorów

8.1. Definicje

Użyte w Regulaminie udostępniania wzorów pojęcia oznaczają:

8.1.1. Usługodawca – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.2. Serwis internetowy – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.3. Usługa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.4. Klient – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.5. Konsument – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.6. Pośrednik – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.7. Strony – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.8. Dane identyfikacyjne klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.9. Towar – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.10. Produkt – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.11. Wzór produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.12. Usługa dodatkowa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.13. Znakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.14. Druk – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.15. Uszlachetnienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.16. Personalizacja produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.17. Pakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.18. Akcesoria – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.19. Próba towaru – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.20. Rejestracja – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.21. Konto klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.22. Login klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.23. Hasło – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.24. Zamówienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.25. Zamówienia online – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.26. Potwierdzenie zamówienia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.27. Przygotowanie w toku – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.28. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.29. List autoryzacyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.30. Środki komunikacji elektronicznej – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.31. Forma pisemna – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.32. Rabat – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.33. Kupon promocyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.34. Newsletter – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.35. Regulamin – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.36. Warunki ogólne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.37. Regulamin zamówień – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.38. Regulamin usług dodatkowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.39. Regulamin płatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.40. Regulamin dostaw – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.41. Regulamin postępowania reklamacyjnego – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.42. Regulamin dla pośredników – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.43. Regulamin udostępniania wzorów – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.44. Polityka prywatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.45. Regulamin publikacji treści – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.46. Ustawa o prawach konsumenta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.47. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.48. Kodeks cywilny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.49. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.50. Ustawa prawo telekomunikacyjne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.51. Ustawa o podatku od towarów i usług – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.52. Ustawa o ochronie danych osobowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.53. RODO – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.54. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.55. Dane osobowe – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.56. Przetwarzanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.57. Administrator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.58. Moderator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.59. Nick – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.60. Opinia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.1.61. Weryfikacja opinii – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

8.2. Postanowienia ogólne

8.2.1. Regulamin udostępniania wzorów określa zasady korzystania przez Klientów z Serwisu internetowego, w szczególności warunki udostępniania Klientom Wzorów produktów przez Usługodawcę.

8.2.2. Usługodawca prowadzi Serwis internetowy, w którym między innymi:

8.2.2.1. informuje Klientów o Produktach,

8.2.2.2. informuje Klientów o możliwości udostępnienia Wzorów produktów,

8.2.2.3. umożliwia Klientom udostępnienie Wzorów produktów.

8.2.3. Regulamin udostępniania wzorów stosuje się odpowiednio do Klientów korzystających z Serwisu internetowego, choćby Klient nie dokonał Rejestracji.

8.2.4. Udostępnianie Wzorów produktów następuje zgodnie z Regulaminem udostępniania wzorów a w zakresie:

8.2.4.1. ogólnych warunków korzystania z Serwisu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają postanowienia Warunków ogólnych,

8.2.4.2. warunków dokonywania płatności zastosowanie mają postanowienia Regulaminu płatności,

8.2.4.3. warunków dostaw zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dostaw,

8.2.4.4. warunków Przetwarzania i ochrony Danych osobowych zastosowanie mają postanowienia Polityki prywatności.

8.2.5. Udostępnianie Wzorów produktów ma na celu umożliwić Klientowi sprawdzenie właściwości i jakości określonego Produktu, w celu usunięcia wątpliwości co do właściwości tego Produktu.

8.3. Zakres, warunki i zasady udostępniania Wzorów produktów

8.3.1. Udostępnianie Wzorów produktów odbywa się wyłącznie na zasadzie wypożyczenia, w szczególności Klient nie może dokonać zakupu Wzorów produktów na własny użytek.

8.3.2. Klient może przesłać Usługodawcy prośbę o udostępnienie Wzorów produktów za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej.

8.3.3. Klient może nieodpłatnie wypożyczyć Wzory produktów zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

8.3.3.1. Klient najpierw dokonuje zakupu Wzoru produktu, za co Usługodawca wystawia fakturę VAT,

8.3.3.2. z zastrzeżeniem postanowień punktu 8.5.5. Regulaminu udostępniania wzorów, po zwrocie Wzoru produktu, Usługodawca wystawia Klientowi fakturę korygującą VAT. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za fakturę, o której mowa w podpunkcie 8.3.3.1. Regulaminu udostępniania wzorów, Usługodawca zwraca Klientowi różnicę wynikającą z treści faktury korygującej VAT w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia przez Klienta faktury korygującej VAT.

8.3.4. Okres wypożyczenia Wzorów produktów wynosi 14 dni kalendarzowych i liczony jest od terminu dostawy Wzoru produktu. Termin dostawy Wzorów produktów określa punkt 8.5.2. Regulaminu udostępniania wzorów.

8.3.5. Koszty dostawy i zwrotu Wzorów produktów i / lub ewentualne koszty dodatkowe związane z udostępnieniem Wzorów produktów, pokrywa Klient.

8.3.6. Klient może wypożyczyć jeden Wzór produktu dla określonego Produktu.

8.4. Odpowiedzialność

8.4.1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób wykorzystania i / lub użytkowania Wzorów produktów udostępnionych przez Usługodawcę.

8.4.2. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że udostępnione Wzory produktów mogą nieznacznie różnić się od Towarów, które nabywa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznych różnic, pomiędzy udostępnionymi Wzorami produktów a nabytymi Towarami.

8.4.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia Wzoru produktu bez podania przyczyny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z odmową udostępnienia Wzoru produktu, w najszerszym dopuszczalnym zakresie.

8.5. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

8.5.1. Wszelkie zmiany dotyczące udostępniania Wzorów produktów oraz inne ustalenia wymagają kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.

8.5.2. Za termin dostawy Wzorów produktów uznaje się datę dostawy Wzoru produktu do Klienta i / lub moment, w którym Klient powinien odebrać Wzór produktu.

8.5.3. Usługodawca udostępnia Wzór produktu takim, jaki jest w materialnym posiadaniu Usługodawcy.

8.5.4. Klient jest zobowiązany do zwrotu Wzoru produktu w stanie nienaruszonym, to jest takim, w jakim został udostępniony Klientowi.

8.5.5. W przypadku niezwrócenia udostępnionych Wzorów produktów po upływie okresu wypożyczenia, o którym mowa w punkcie 8.3.4. Regulaminu udostępniania wzorów i / lub ich zwrotu w stanie naruszonym, Usługodawca nie wystawi Klientowi faktury korygującej VAT za niezwrócone i / lub naruszone Wzory produktów. W przypadku, o którym mowa powyżej, faktura, o której mowa w podpunkcie 8.3.3.1. Regulaminu udostępniania wzorów, staje się wymagalna.

8.6. Postanowienia przejściowe i końcowe

8.6.1. Terminy używane w Regulaminie udostępniania wzorów zapisane kursywą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w artykule 8.1. Regulaminu udostępniania wzorów.

8.6.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie udostępniania wzorów stosuje się Regulamin oraz odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy prawo telekomunikacyjne, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8.6.3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu udostępniania wzorów nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8.6.4. Zmiany Regulaminu udostępniania wzorów następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu.

8.6.5. Aktualny Regulamin udostępniania wzorów jest publikowany w Serwisie internetowym oraz udostępniany jako załącznik w formie pliku .pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin udostępniania wzorów na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej w formie pliku .pdf bez dodatkowych opłat.

8.6.6. Regulamin udostępniania wzorów wchodzi w życie 17 czerwca 2019 roku.

9. Załącznik nr 8. do RegulaminuPolityka prywatności

9.1. Definicje

Użyte w Polityce prywatności pojęcia oznaczają:

9.1.1. Usługodawca – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.2. Serwis internetowy – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.3. Usługa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.4. Klient – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.5. Konsument – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.6. Pośrednik – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.7. Strony – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.8. Dane identyfikacyjne klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.9. Towar – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.10. Produkt – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.11. Wzór produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.12. Usługa dodatkowa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.13. Znakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.14. Druk – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.15. Uszlachetnienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.16. Personalizacja produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.17. Pakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.18. Akcesoria – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.19. Próba towaru – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.20. Rejestracja – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.21. Konto klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.22. Login klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.23. Hasło – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.24. Zamówienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.25. Zamówienia online – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.26. Potwierdzenie zamówienia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.27. Przygotowanie w toku – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.28. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.29. List autoryzacyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.30. Środki komunikacji elektronicznej – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.31. Forma pisemna – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.32. Rabat – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.33. Kupon promocyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.34. Newsletter – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.35. Regulamin – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.36. Warunki ogólne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.37. Regulamin zamówień – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.38. Regulamin usług dodatkowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.39. Regulamin płatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.40. Regulamin dostaw – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.41. Regulamin postępowania reklamacyjnego – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.42. Regulamin dla pośredników – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.43. Regulamin udostępniania wzorów – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.44. Polityka prywatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.45. Regulamin publikacji treści – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.46. Ustawa o prawach konsumenta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.47. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.48. Kodeks cywilny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.49. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.50. Ustawa prawo telekomunikacyjne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.51. Ustawa o podatku od towarów i usług – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.52. Ustawa o ochronie danych osobowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.53. RODO – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.54. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.55. Dane osobowe – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.56. Przetwarzanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.57. Administrator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.58. Moderator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.59. Nick – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.60. Opinia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.61. Weryfikacja opinii – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.2. Postanowienia ogólne

9.2.1. Polityka prywatności określa zasady korzystania przez Klientów z Serwisu internetowego, w szczególności warunki Przetwarzania i ochrony Danych osobowych Klientów przez Administratora, wyznaczonego przez Usługodawcę.

9.2.2. Usługodawca prowadzi Serwis internetowy, w którym między innymi:

9.2.2.1. informuje Klientów o Produktach,

9.2.2.2. informuje Klientów o Przetwarzaniu,

9.2.2.3. informuje Klientów o wykorzystywaniu plików cookies i podobnych technologii w Serwisie internetowym,

9.2.2.4. informuje Klientów o przysługujących im prawach związanych z Przetwarzaniem,

9.2.2.5. umożliwia Klientom dostęp i / lub sprostowanie Danych osobowych podanych podczas Rejestracji i / lub w Koncie klienta,

9.2.2.6. umożliwia Klientom wybranie zakresu Przetwarzania podczas Rejestracji i / lub w Koncie klienta.

9.2.3. Politykę prywatności stosuje się odpowiednio do Klientów korzystających z Serwisu internetowego i / lub kontaktujących się z Usługodawcą za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej, choćby Klient nie dokonał Rejestracji.

9.2.4. Przetwarzanie i ochrona Danych osobowych oraz wykorzystywanie plików cookies i podobnych technologii następuje zgodnie z Polityką prywatności a w zakresie:

9.2.4.1. ogólnych warunków korzystania z Serwisu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają postanowienia Warunków ogólnych,

9.2.4.2. warunków składania i realizacji Zamówień oraz zawierania Umowy sprzedaży zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zamówień,

9.2.4.3. warunków wykonywania Usług dodatkowych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu usług dodatkowych,

9.2.4.4. warunków dokonywania płatności za Zamówienia zastosowanie mają postanowienia Regulaminu płatności,

9.2.4.5. warunków dostaw Towarów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dostaw,

9.2.4.6. warunków zgłaszania reklamacji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu postępowania reklamacyjnego,

9.2.4.7. warunków współpracy z Pośrednikami zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dla pośredników,

9.2.4.8. warunków udostępniania Wzorów produktów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu udostępniania wzorów,

9.2.4.9. warunków zamieszczania i udostępniania treści w Serwisie internetowym zastosowanie mają postanowienia Regulaminu publikacji treści.

9.2.5. Administratorem Danych osobowych Klientów jest Marcin Gmiński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zen BTL Marcin Gmiński, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Potockich 94A, 04-534 Warszawa, NIP 9521943312, REGON 142548392.

9.2.6. Kontakt z Administratorem jest dostępny:

9.2.6.1. za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej przy użyciu poczty elektronicznej email pod adresem: kontakt@zen-btl.eu,

9.2.6.2. za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej telefonicznie pod numerem: +48 720 380 380,

9.2.6.3. listownie na adres fizyczny Administratora.

9.3. Zakres, warunki, zasady i cele Przetwarzania

9.3.1. Administrator Przetwarza Dane osobowe Klienta, w tym Dane identyfikacyjne klienta, podane podczas Rejestracji, w Koncie klienta i / lub w inny sposób w Serwisie internetowym i / lub w trakcie kontaktu z Usługodawcą.

9.3.2. Dane osobowe zostały podane Administratorowi dobrowolnie, w szczególności podczas kontaktów z Usługodawcą, takich jak:

9.3.2.1. kontakty handlowe, podczas targów branżowych, szkoleń, spotkań biznesowych i tym podobnych,

9.3.2.2. za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej przy użyciu poczty elektronicznej email, formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie internetowym, telefonicznie i tym podobnych,

9.3.2.3. podczas Rejestracji i / lub w Koncie klienta.

9.3.3. Dane osobowe, posiadane przez Administratora, mogą również pochodzić z:

9.3.3.1. indywidualnych akcji promocyjnych i kampanii marketingowych,

9.3.3.2. rejestrów publicznych, w szczególności Krajowego Rejestru Sądowego i / lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rejestru NIP, rejestru REGON, rejestru podatników VAT, systemu VIES Komisji Europejskiej i tym podobnych,

9.3.3.3. innych ogólnie dostępnych informacji.

9.3.4. Administrator Przetwarza w szczególności następujące Dane osobowe:

9.3.4.1. Dane identyfikacyjne klienta, w szczególności pełna nazwa Klienta, imię, nazwisko, adres Klienta, numer identyfikacji podatkowej Klienta, adres poczty elektronicznej email Klienta, numer telefonu kontaktowego Klienta,

9.3.4.2. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej email, numer telefonu kontaktowego pracownika, współpracownika i / lub przedstawiciela Klienta, reprezentującego Klienta podczas współpracy Klienta z Usługodawcą, kontaktującego się z Usługodawcą, składającego Zamówienie i / lub zawierającego Umowę sprzedaży w imieniu Klienta,

9.3.4.3. inne Dane osobowe, podane podczas Rejestracji i / lub w Koncie klienta, w szczególności Login klienta, Hasło, data urodzenia, płeć Klienta,

9.3.4.4. inne Dane osobowe, podane podczas składania i / lub w trakcie realizacji Zamówienia i / lub Umowy sprzedaży, w szczególności adres prowadzenia działalności, adres siedziby Klienta, adres dostawy Towaru, numer rachunku bankowego Klienta,

9.3.4.5. inne Dane osobowe, podane przy użyciu formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie internetowym i / lub w trakcie kontaktu z Usługodawcą,

9.3.4.6. inne Dane osobowe, podane podczas postępowania reklamacyjnego,

9.3.4.7. inne Dane osobowe, podane podczas korzystania przez Klienta z Serwisu internetowego, w szczególności Nick,

9.3.4.8. inne Dane osobowe, zebrane podczas korzystania przez Klienta z Serwisu internetowego, w szczególności dane uzyskane z wykorzystaniem plików cookies i podobnych technologii oraz funkcji web beacons, takie jak adres IP, rodzaj urządzenia końcowego, przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, dane o dostawcy usług internetu, z których korzysta Klient, dane o lokalizacji, adresy URL wyświetlanych podstron Serwisu internetowego, czas połączenia Klienta z Serwisem Internetowym, czasy załadowania Serwisu internetowego i jego podstron, błędy jakie wystąpiły podczas połączenia i / lub inne dane eksploatacyjne, dotyczące aktywności Klienta w Serwisie internetowym, a także inne dane zawarte w plikach cookies,

9.3.4.9. inne dane zebrane w oparciu o aktywność Klienta w internecie.

9.3.5. Dane osobowePrzetwarzane przez Administratora do celów, dla których zostały przez Klienta podane i / lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania, w szczególności dla następujących celów i w zakresie:

9.3.5.1. kontaktu z Klientem i / lub pracownikami, współpracownikami i / lub przedstawicielami Klienta. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.2. podjęcia działań, na żądanie Klienta, przed zawarciem umów, w szczególności umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2. Polityki prywatności,

9.3.5.3. odpowiedzi na pytania dotyczące Usług, świadczonych przez Usługodawcę i / lub umów, w szczególności umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3, 9.3.4.5., 9.3.4.7., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.4. zawarcia i wykonania umów, w szczególności umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.5. współpracy i w związku ze współpracą z Usługodawcą, w szczególności kontaktu z Klientem, dotyczącego Produktów. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.6. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb Klienta ofert, w szczególności odpowiedzi na zapytania ofertowe, dotyczące Produktów. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.7. prowadzenia negocjacji i / lub kontaktu, dotyczących odpowiedzi na zapytania ofertowe. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.8. podjęcia działań, na żądanie Klienta, przed złożeniem Zamówienia i / lub zawarciem Umowy sprzedaży za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3, 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.9. złożenia Zamówienia za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie Pisemnej i / lub realizacji Zamówienia. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.10. zawarcia i wykonania umów, w szczególności Umowy sprzedaży, zawartych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie Pisemnej. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.11. rozliczenia umów, w szczególności Umowy sprzedaży, zawartych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej i / lub wynikających z nich zobowiązań. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.12. wykonania Usług dodatkowych, w szczególności Znakowania, Druku, Uszlachetnienia, Personalizacji produktu, Pakowania, Akcesoriów i / lub Próby towaru, zleconych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.13. dokonania płatności przez Klienta, za Zamówienie złożone za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej i / lub rozliczenia płatności. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.14. weryfikacji zdolności kredytowej, dla przyznania preferencyjnych warunków płatności i / lub kredytu kupieckiego. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.15. dostawy Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, złożonego za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.16. wypełnienia zobowiązań Usługodawcy, w szczególności obsługi postępowania reklamacyjnego, dotyczącego zawartych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej umów, w szczególności Umowy sprzedaży. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.17. ewentualnego dochodzenia roszczeń, w tym w celach dowodowych. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.18. obrony przed roszczeniami, również osób trzecich. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.19. udostępnienia Klientowi Wzorów produktów. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.20. wypełniania obowiązków podatkowych, wystawiania faktur VAT i / lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.21. wypełniania obowiązków prawnych sporządzania i / lub przechowywania dokumentacji. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6. Polityki prywatności,

9.3.5.22. wypełniania obowiązków prawnych zarządzania wnioskami, dotyczącymi realizacji praw Klientów, wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych i / lub RODO. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.23. wypełniania innych obowiązków, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.24. ujawniania naruszeń i / lub okoliczności naruszania postanowień Regulaminu i / lub obowiązujących przepisów prawa. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.25. badania satysfakcji Klientów z Produktów i / lub usług, świadczonych przez Usługodawcę. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.26. profilowania Danych osobowych, w szczególności w celu zbadania preferencji zakupowych Klientów i / lub w ramach opieki nad Klientami. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności.

9.3.6. Dane osobowe są również Przetwarzane przez Administratora do celów, dla których zostały przez Klienta podane i / lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności umożliwienia Klientowi korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego, w tym w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania, w szczególności dla następujących celów i w zakresie:

9.3.6.1. świadczenia na rzecz Klienta Usług, w szczególności dostępu do Serwisu internetowego. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.2. kontaktu z Klientem i / lub pracownikami, współpracownikami i / lub przedstawicielami Klienta przy użyciu formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie internetowym. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.3. Rejestracji i / lub logowania do Konta klienta. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.4. podjęcia działań, na żądanie Klienta, przed złożeniem Zamówienia i / lub zawarciem Umowy sprzedaży przy użyciu funkcjonalności Zamówień online. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3, 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.5. złożenia Zamówienia przy użyciu funkcjonalności Zamówień online i / lub realizacji Zamówienia. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.6. zawarcia i wykonania umów, w szczególności Umowy sprzedaży, zawartych przy użyciu funkcjonalności Zamówień online. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.7. rozliczenia umów, w szczególności Umowy sprzedaży, zawartych przy użyciu funkcjonalności Zamówień online i / lub wynikających z nich zobowiązań. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.8. wykonania Usług dodatkowych, w szczególności Znakowania, Druku, Uszlachetnienia, Personalizacji produktu, Pakowania, Akcesoriów i / lub Próby towaru, zleconych przy użyciu funkcjonalności Zamówień online. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.9. dokonania płatności przez Klienta, za Zamówienie złożone przy użyciu funkcjonalności Zamówień online i / lub rozliczenia płatności. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.10. dostawy Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, złożonego przy użyciu funkcjonalności Zamówień online. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.11. wypełnienia zobowiązań Usługodawcy, w szczególności obsługi postępowania reklamacyjnego, dotyczącego funkcjonowania Serwisu internetowego, zawartych w Serwisie internetowym i / lub za pośrednictwem Serwisu internetowego umów, w szczególności Umowy sprzedaży. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.12. zapewnienia sprawnego funkcjonowania i / lub bezpieczeństwa Serwisu internetowego, w tym ujawniania naruszeń. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.13. tworzenia raportów, analiz i / lub statystyk na potrzeby Usługodawcy, w tym dotyczących funkcjonowania Serwisu internetowego i oglądalności podstron Serwisu internetowego. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.14. dostosowywania Serwisu internetowego do potrzeb Klientów. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.15. profilowania Danych osobowych, w szczególności w celu zbadania preferencji zakupowych Klientów, prezentowania ofert, przyznawania Rabatów, Kuponów promocyjnych, promocji, reklam i / lub usług przeznaczonych dla Klientów w Serwisie internetowym. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.16. publikacji treści, w szczególności zamieszczania Opinii. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności.

9.3.7. Dane osobowe są również Przetwarzane przez Administratora do celów, dla których zostały przez Klienta podane i / lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w przypadku wyrażenia odrębnych zgód przez Klienta, w tym w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania, w szczególności do następujących celów i w zakresie:

9.3.7.1. przygotowania i przesyłania informacji handlowej, w szczególności w formie marketingu bezpośredniego, przeznaczonej bezpośrednio lub pośrednio do promowania oferty, Produktów, Usług i / lub wizerunku Usługodawcy, jeżeli Klient zapisze się do Newslettera, to jest wyrazi zgodę na jego otrzymywanie. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.7.2. przygotowania i przesyłania informacji handlowej, w szczególności w formie marketingu bezpośredniego, przeznaczonej bezpośrednio lub pośrednio do promowania oferty, produktów, usług i / lub wizerunku partnerów, dostawców, podwykonawców i / lub producentów współpracujących z Usługodawcą, jeżeli Klient wyrazi zgodę na przesyłanie takich informacji. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.7.3. przygotowania materiałów reklamowych Usługodawcy, z wykorzystaniem Towarów wykonanych dla Klienta przez Usługodawcę, w tym na stronach internetowych należących do Usługodawcy, w szczególności w Serwisie internetowym, a także jako elementów będących częścią ekspozycji Usługodawcy na targach branżowych. Usługodawca może umieszczać w swoich materiałach reklamowych informację o wykonaniu usługi dla Klienta. Zgoda na niniejsze działania udzielana jest na podstawie treści punktu 3.9.1. Regulaminu usług dodatkowych. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunkcie 9.3.4.1. Polityki prywatności.

9.3.8. Każdorazowo cele i zakres Przetwarzania przez Administratora Danych osobowych mogą być precyzowane podczas korzystania przez Klienta z Serwisu internetowego i / lub w trakcie kontaktu z Usługodawcą.

9.3.9. Administrator przechowuje korespondencję pomiędzy Stronami w celach statystycznych i / lub jak najlepszej i najszybszej odpowiedzi na zapytania, w szczególności zapytania ofertowe, a także w celu obsługi postępowania reklamacyjnego i / lub podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie klienta. Dane osobowe, w ten sposób zebrane, nie będą wykorzystywane w innym celu niż realizacja zgłoszenia.

9.4. Podstawa prawna Przetwarzania

9.4.1. Administrator Przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach i w zakresie, o których mowa w artykule 9.3. Polityki prywatności, przez okres określony w artykule 9.5. Polityki prywatności.

9.4.2. Podstawą prawną Przetwarzania Danych osobowych Klientów przez Administratora są:

9.4.2.1. wyrażona przez Klienta, którego Dane osobowe dotyczą, zgoda na Przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów w rozumieniu artykułu 6., ustęp 1., litera a. RODO,

9.4.2.2. niezbędność do wykonania umów zawartych z Klientem, którego Dane osobowe dotyczą, w Serwisie internetowym, za pośrednictwem Serwisu internetowego i / lub Środków komunikacji elektronicznej lub podjęcia działań, na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy w rozumieniu artykułu 6., ustęp 1., litera b. RODO,

9.4.2.3. niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa w rozumieniu artykułu 6., ustęp 1., litera c. RODO,

9.4.2.4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i / lub przez stronę trzecią w rozumieniu artykułu 6., ustęp 1., litera f. RODO.

9.5. Okres Przetwarzania

9.5.1. W zależności od celów i zakresu Przetwarzania, Dane osobowe mogą być Przetwarzane przez różny okres.

9.5.2. Dane osobowePrzetwarzane przez Administratora i / lub powierzane w określonych w punktach 9.3.5., 9.3.6., 9.3.7., 9.3.9. Polityki prywatności celach przez okres:

9.5.2.1. współpracy pomiędzy Usługodawcą i Klientem, którego Dane osobowe i / lub Dane osobowe pracowników, współpracowników i / lub przedstawicieli Klienta Przetwarza,

9.5.2.2. korzystania przez Klienta z Serwisu internetowego,

9.5.2.3. do momentu wycofania zgody na Przetwarzanie, jeżeli taka została udzielona Administratorowi i / lub żądania usunięcia Danych osobowych, ograniczenia Przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania,

9.5.2.4. w pozostałym zakresie uzasadnionym celami Przetwarzania, tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna Przetwarzania, w szczególności przez okres umożliwiający obsługę postępowania reklamacyjnego, w terminach uprawniających do rozpatrzenia reklamacji i / lub do momentu przedawnienia roszczeń, na wypadek ewentualnego sporu pomiędzy Stronami, w szczególności wynikających z Kodeksu cywilnego,

9.5.2.5. wymagany przepisami prawa, niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności księgowych, podatkowych i / lub rachunkowych, przechowywania i archiwizacji dokumentów i Danych osobowych, w szczególności wynikających z Ustawy o podatku od towarów i usług,

9.5.2.6. jeżeli Dane osobowe związane są z plikami cookies i podobnymi technologiami, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików z urządzenia końcowego za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu internetowego, przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z którego korzysta Klient. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych osobowych, uzyskanych za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii przez Administratora. Klient ma prawo do żądania usunięcia Danych osobowych i / lub wniesienia sprzeciwu na Przetwarzanie.

9.5.3. Z końcem okresów, o których mowa w punkcie 9.5.2. Polityki prywatności, Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

9.6. Dobrowolność Przetwarzania

9.6.1. Podanie Danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak konieczne do realizowania celów Przetwarzania, o których mowa w punkcie 9.3.5. Polityki prywatności, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych osobowych Administratorowi,

9.6.2. Podanie Danych osobowych Administratorowi w Serwisie internetowym jest dobrowolne, jednak konieczne do realizowania celów Przetwarzania, o których mowa w punkcie 9.3.6. Polityki prywatności, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych osobowych Administratorowi w Serwisie internetowym,

9.6.3. Podanie Danych osobowych Administratorowi w Serwisie internetowym, oznaczonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu internetowego, w szczególności Rejestracji i / lub realizacji Zamówień,

9.6.4. Podanie Danych osobowych Administratorowi podczas Rejestracji wymaga wyrażenia zgody przez Klienta na Przetwarzanie przez Usługodawcę zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.7. Pliki cookies

9.7.1. Administrator informuje, że w ramach Serwisu internetowego dane, w tym mogące zostać uznane za Dane osobowe, Przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania przy wykorzystaniu plików cookies i podobnych technologii. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu internetowego.

9.7.2. Administrator informuje, że w ramach plików cookies i podobnych technologii, Przetwarzane są w szczególności następujące dane, w tym mogące zostać uznane za Dane osobowe: adres IP, rodzaj urządzenia końcowego, przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, dane o dostawcy usług internetu, z których korzysta Klient, dane o lokalizacji , adresy URL wyświetlanych podstron Serwisu internetowego, czas połączenia Klienta z Serwisem internetowym, czasy załadowania Serwisu internetowego i jego podstron, błędy jakie wystąpiły podczas połączenia i / lub inne dane eksploatacyjne, dotyczące aktywności Klienta w Serwisie internetowym i / lub w internecie.

9.7.3. Wykorzystywanie plików cookies i podobnych technologii odbywa się w celu umożliwienia Klientowi korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego i / lub w celach technicznych, w szczególności w celu:

9.7.3.1. świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta,

9.7.3.2. gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta z Serwisu internetowego,

9.7.3.3. utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać Loginu klienta i Hasła, i / lub innych wcześniej podanych danych,

9.7.3.4. dostosowywania i optymalizacji Serwisu internetowego do potrzeb Klienta,

9.7.3.5. tworzenia statystyk, dotyczących funkcjonowania i / lub oglądalności podstron Serwisu internetowego,

9.7.3.6. personalizacji reklam i / lub kampanii marketingowych i rozliczania ich efektów,

9.7.3.7. administrowania i / lub zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu internetowego.

9.7.4. W Serwisie internetowym wykorzystywane są następujące typy plików cookies:

9.7.4.1. sesyjne (sessions cookies), to jest pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu internetowego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej, wyłączenia przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z którego korzysta Klient, to jest usuwane po wykonaniu powyższych czynności,

9.7.4.2. trwałe (persistent cookies), to jest przechowywane w urządzeniu końcowym za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu internetowego przez określony w ustawieniach plików cookies czas i / lub do czasu usunięcia ich przez Klienta, to jest zapisywane na określony czas.

9.7.5. Korzystanie z Serwisu internetowego, bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu internetowego.

9.7.6. Klient może samodzielnie i w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, określając zasady ich przechowywania i / lub dostępu do urządzenia końcowego Klienta. Zmiana ustawień, dotyczących plików cookies, następuje poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z których korzysta Klient. Ustawienia, o których mowa powyżej, mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies i / lub informować o każdorazowym zamieszczaniu plików cookies i / lub blokować pliki cookies podmiotów trzecich w urządzeniu końcowym Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi i / lub ustawień plików cookies dostępne są w sekcji Pomoc, dokumentacji i / lub ustawieniach przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z których korzysta Klient.

9.7.7. Ograniczenie wykorzystywania plików cookies może wpływać na działanie niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego, w szczególności utrudnia i / lub uniemożliwia prawidłowe korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego.

9.7.8. Klient może, w każdym czasie, usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z których korzysta.

9.7.9. W Serwisie internetowym wykorzystywane są również pliki cookies i podobne technologie, zamieszczane przez podmioty trzecie, to jest partnerów, dostawców, podwykonawców i / lub producentów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności umożliwiające personalizację reklam i / lub kampanii marketingowych i rozliczanie ich efektów. Polityka prywatności nie reguluje sposobu wykorzystania plików cookies i podobnych technologii przez podmioty trzecie. Więcej informacji może być dostępnych na poszczególnych podstronach partnerów, dostawców, podwykonawców i / lub producentów współpracujących z Usługodawcą.

9.7.10. Wykorzystywane przez Administratora pliki cookies i podobne technologie zbierają dane o każdej osobie odwiedzającej Serwis internetowy.

9.7.11. Wykorzystywane przez Administratora pliki cookies i podobne technologie zbierają różnego rodzaju dane, które co do zasady nie stanowią Danych osobowych. Jednak niektóre dane zawarte w plikach cookies i podobnych technologiach, w zależności od ich zawartości i / lub sposobu ich wykorzystania, mogą zostać powiązane z konkretnym Klientem, a tym samym uznane za Dane osobowe.

9.7.12. Informacja, dotycząca wykorzystywania plików cookies i podobnych technologii, jest udostępniana w treści klauzuli informacyjnej, zamieszczanej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty w Serwisie internetowym.

9.7.13. Uzyskiwanie i przechowywanie danych z wykorzystaniem plików cookies i podobnych technologii, następuje na podstawie wyrażenia przez Klienta zgody. Domyślnie przeglądarki internetowe i / lub oprogramowanie zezwalają na umieszczanie plików cookies i podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Wyrażona w ustawieniach przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z których korzysta Klient, zgoda na korzystanie z plików cookies, może w każdym czasie zostać wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na Przetwarzanie danych uzyskanych przez Administratora przed wycofaniem zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.7.14. Pliki cookies i podobne technologie wykorzystywane w Serwisie internetowym nie są szkodliwe dla Klienta, urządzenia końcowego za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu internetowego, przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z których korzysta Klient.

9.8. Web beacons

9.8.1. Administrator informuje, że w ramach niektórych podstron Serwisu internetowego i / lub Środków komunikacji elektronicznej dane, w tym mogące zostać uznane za Dane osobowe, Przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania przy wykorzystaniu funkcji web beacons. Funkcja web beacons to sygnalizatory sieci web, to jest obiekty pliku, takie jak przeźroczysta grafika i / lub obraz, umieszczane w Serwisie internetowym i / lub wiadomościach poczty elektronicznej email.

9.8.2. Administrator informuje, że w ramach funkcji web beacons, Przetwarzane są w szczególności następujące dane, w tym mogące zostać uznane za Dane osobowe: adres IP, rodzaj urządzenia końcowego, przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, dane o dostawcy usług internetu, z których korzysta Klient, dane o lokalizacji, adresy URL wyświetlanych podstron Serwisu internetowego, czas połączenia Klienta z Serwisem internetowym, czasy załadowania Serwisu internetowego i jego podstron, błędy jakie wystąpiły podczas połączenia i / lub inne dane eksploatacyjne, dotyczące aktywności Klienta w Serwisie internetowym i / lub w internecie, a także inne dane zawarte w plikach cookies.

9.8.3. Wykorzystywanie funkcji web beacons odbywa się w celu:

9.8.3.1. uzyskiwania informacji o adresie IP urządzenia końcowego za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu internetowego,

9.8.3.2. uzyskiwania adresów URL podstron Serwisu internetowego wyświetlanych przez Klienta,

9.8.3.3. uzyskiwania czasów załadowania podstron Serwisu internetowego,

9.8.3.4. uzyskiwania informacji o rodzaju przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z których korzysta Klient,

9.8.3.5. uzyskiwania informacji zawartych w plikach cookies,

9.8.3.6. tworzenia statystyk i oceny efektywności reklam i / lub kampanii marketingowych,

9.8.3.7. sprawdzania adresu poczty elektronicznej email Klienta, kiedy wiadomość zawierająca funkcję web beacon zostanie otwarta.

9.9. Przetwarzanie przez podmioty przetwarzające, odbiorców i / lub strony trzecie

9.9.1. W zależności od celów i zakresu Przetwarzania, Dane osobowe mogą być Przetwarzane przez podmioty przetwarzające, odbiorców i / lub strony trzecie.

9.9.2. Dane osobowe Klientów są powierzane w celach niekomercyjnych, wyłącznie w celu realizacji umów, w szczególności Umowy sprzedaży, podmiotom przetwarzającym, odbiorcom i / lub stronom trzecim, takim jak:

9.9.2.1. partnerzy, dostawcy, podwykonawcy i / lub producenci współpracujący z Usługodawcą,

9.9.2.2. podmioty świadczące dla Usługodawcy usługi płatnicze, finansowe i / lub ubezpieczeniowe,

9.9.2.3. przewoźnicy realizujący dostawy Towarów,

9.9.2.4. podmioty świadczące dla Usługodawcy usługi księgowe,

9.9.2.5. kancelarie prawne i doradcze,

9.9.2.6. firmy windykacyjne,

9.9.2.7. operatorzy pocztowi,

9.9.2.8. inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9.9.3. Dane osobowe Klientów są również powierzane w celach niekomercyjnych, wyłącznie w celu realizacji umów, w szczególności Umowy sprzedaży:

9.9.3.1. w związku z realizacją części umów zawieranych przez Usługodawcę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności poza terytorium Unii Europejskiej i / lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wyłącznie w celu ich realizacji, bez możliwości Przetwarzania w innym zakresie, Dane osobowe mogą być powierzane poza terytorium Unii Europejskiej i / lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiednie zabezpieczenia powierzanych Danych osobowych są zapewnione poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej, mogących stanowić odpowiednie zabezpieczenia Danych osobowych w rozumieniu artykułu 46., ustęp 1. RODO i / lub poprzez inne zabezpieczenia przewidziane obowiązującymi przepisami prawa. Klient ma możliwość uzyskania kopii tych Danych osobowych,

9.9.3.2. urzędom Rzeczpospolitej Polskiej, organom państwowym, organom administracji publicznej i / lub innym organizacjom międzynarodowym, w szczególności organom celnym, również poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z Regulaminem i / lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca, partner, dostawca, podwykonawca i / lub producent współpracujący z Usługodawcą, może zostać zobowiązany do przedstawienia właściwemu organowi Listu autoryzacyjnego, potwierdzającego uprawnienie Usługodawcy do wykorzystania przedmiotów praw własności intelektualnej w imieniu i na rzecz Klienta i może w tym zakresie dojść do przekazania Danych osobowych Klienta, pracowników, współpracowników i / lub przedstawicieli Klienta.

9.9.4. Dane osobowe Klientów są również powierzane w celach komercyjnych, w szczególności w przypadku wyrażenia odrębnych zgód przez Klienta, o których mowa w punkcie 9.3.7. Polityki prywatności, partnerom, dostawcom, podwykonawcom i / lub producentom współpracującym z Usługodawcą, w celach marketingowych, w szczególności w celu realizacji kampanii marketingowych, w następujący sposób:

9.9.4.1. jeżeli Klient zapisze się do Newslettera, to jest wyrazi zgodę na jego otrzymywanie, Dane osobowe będą Przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej email zamówionego Newslettera i mogą być powierzane stronom trzecim w związku z realizacją powyższych celów marketingowych,

9.9.4.2. jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych partnerów, dostawców, podwykonawców i / lub producentów współpracujących z Usługodawcą, Dane osobowe będą Przetwarzane w celach marketingowych tych podmiotów, w szczególności organizacji promocji i realizacji innych narzędzi marketingowych i mogą być powierzane tym podmiotom w związku z realizacją powyższych celów marketingowych.

9.9.5. W Przetwarzaniu mogą brać udział partnerzy, dostawcy i / lub podwykonawcy Administratora, w szczególności technicznie wspierający prowadzenie, utrzymanie i / lub zarządzanie Serwisem internetowym i / lub komunikację z Klientami, w tym podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi teleinformatyczne, serwisujące i / lub administrujące oprogramowanie, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu i / lub zarządzania kampaniami marketingowymi.

9.9.6. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność, udostępnianych przez Google LLC, Dane osobowe mogą być powierzane poza terytorium Unii Europejskiej i / lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do państwa, w którym utrzymywane są narzędzia służące do Przetwarzania przy współpracy z Administratorem.

9.9.7. Podmioty przetwarzające, odbiorcy i / lub strony trzecie Przetwarzają powierzone Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności stosują środki zabezpieczenia Danych osobowych na poziomie nie niższym, niż stosowany przez Administratora.

9.9.8. Podmioty przetwarzające, odbiorcy i / lub strony trzecie są upoważnione do Przetwarzania wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce prywatności.

9.9.9. Podmioty przetwarzające, odbiorcy i / lub strony trzecie mogą wypełniać prawa Klienta , wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych i / lub RODO, wyłącznie na wniosek Administratora. Jeżeli Klient, którego Dane osobowe dotyczą, zwróci się bezpośrednio do podmiotu przetwarzającego, odbiorcy i / lub strony trzeciej z żądaniem realizacji praw Klienta, o których mowa powyżej, podmiot przetwarzający, odbiorca i / lub strona trzecia, przekazuje taki wniosek Administratorowi bez zbędnej zwłoki.

9.10. Prawa Klienta, którego Dane osobowe dotyczą

9.10.1. W zależności od celu i zakresu Przetwarzania Klientowi, którego Dane osobowe dotyczą, przysługują różne prawa.

9.10.2. Klient ma prawo do:

9.10.2.1. dostępu do Danych osobowych w rozumieniu artykułu 15., ustęp 1. RODO,

9.10.2.2. otrzymania kopii Danych osobowych w rozumieniu artykułu 15., ustęp 3. RODO,

9.10.2.3. sprostowania Danych osobowych w rozumieniu artykułu 16. RODO,

9.10.2.4. wycofania zgody na Przetwarzanie i / lub każdej zgody udzielonej w jednym lub więcej celów Przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem w rozumieniu artykułu 7., ustęp 3. RODO,

9.10.2.5. usunięcia Danych osobowych w rozumieniu artykułu 17. RODO,

9.10.2.6. ograniczenia Przetwarzania w rozumieniu artykułu 18. RODO,

9.10.2.7. przenoszenia Danych osobowych w rozumieniu artykułu 20. RODO,

9.10.2.8. wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania w rozumieniu artykułu 21. RODO,

9.10.2.9. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony Danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu artykułu 77. RODO.

9.10.3. W celu realizacji praw, o których mowa w podpunktach 9.10.2.1., 9.10.2.2., 9.10.2.3., 9.10.2.4., 9.10.2.5., 9.10.2.6., 9.10.2.7., 9.10.2.8. Polityki prywatności, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej i / lub jeżeli Klient dokonał Rejestracji skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie klienta.

9.10.4. W celu realizacji praw, o których mowa w podpunktach 9.10.2.4., 9.10.2.8. Polityki prywatności, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej i / lub użyć odpowiedniego odnośnika internetowego udostępnionego w Newsletterze.

9.10.5. W celu realizacji praw, o których mowa w podpunkcie 9.10.2.9. Polityki prywatności, należy wnieść skargę bezpośrednio do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony Danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.11. Zabezpieczenie Danych osobowych

9.11.1. Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki technicznej, fizycznej i / lub organizacyjnej ochrony Danych osobowych a także zapewnić Klientom odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu internetowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.11.2. Administrator, uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, cele i zakres Przetwarzania i / lub ryzyko naruszenia praw osób fizycznych, stosuje odpowiednie środki techniczne, fizyczne i / lub organizacyjne, zapewniające ochronę Danych osobowych, odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii Danych osobowych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza Dane osobowe przed ich przypadkowym i / lub umyślnym uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, wykorzystaniem i / lub dostępem przez osobę nieupoważnioną, a także Przetwarzaniem z naruszeniem Polityki prywatności i / lub obowiązujących przepisów prawa. Niemniej jednak udostępnienie pełnej informacji o stosowanych przez Administratora środkach technicznych, fizycznych i / lub organizacyjnych zapewniania ochrony Przetwarzania może negatywnie wpłynąć na ich skuteczność i właściwą ochronę Danych osobowych.

9.11.3. Administrator Przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności stosuje środki:

9.11.3.1. techniczne, fizyczne i / lub organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa Przetwarzania,

9.11.3.2. zapewniające:

9.11.3.2.1. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług Przetwarzania,

9.11.3.2.2. zdolność do przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu technicznego i / lub fizycznego,

9.11.3.2.3. regularne testowanie, mierzenie, ocenianie skuteczności środków technicznych, fizycznych i / lub organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo Przetwarzania.

9.12. Odpowiedzialność

9.12.1. Administrator przestrzega zasad ochrony Danych osobowych przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przechowywane, chronione i zabezpieczone zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.12.2. Odpowiedzialność wobec Klientów za Przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z wyrażonymi zgodami, umowami, Regulaminem, w tym Polityką prywatności i / lub obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Administratorze.

9.12.3. Administrator jest zobowiązany do odpowiedzi na wnioski dotyczące praw Klienta, o których mowa w artykule 9.10. Polityki prywatności.

9.12.4. Dane osobowePrzetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, w tym Polityki prywatności, w szczególności punktów 9.7.9., 9.9.4., 9.9.5., 9.9.6. Polityki prywatności, nie są powierzane podmiotom przetwarzającym, odbiorcom i / lub stronom trzecim, o ile nie jest to konieczne w celu realizacji umów, w szczególności Umowy sprzedaży.

9.12.5. Administrator jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń Danych osobowych w przypadku powierzania Danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej i / lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na Administratorze spoczywa obowiązek dokonania dodatkowych obowiązków informacyjnych w związku z powierzaniem Danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej i / lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9.12.6. Podmioty przetwarzające, odbiorcy i / lub strony trzecie są odpowiedzialne wobec Klienta, którego Dane osobowe dotyczą, za szkody które Klient może ponieść w wyniku ich działań i / lub zaniechań.

9.12.7. Odpowiednie zabezpieczenia powierzanych Danych osobowych są zapewnione przez Administratora poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, spełniających wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych i / lub RODO. W przypadku powierzania danych, w szczególności Danych osobowych, poza terytorium Unii Europejskiej i / lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki, podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewnić odpowiedni stopień ochrony Danych osobowych w ramach programu Privacy Shield.

9.12.8. Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności, w celu ochrony interesów Klientów, których dane, w szczególności Dane osobowe dotyczą, w szczególności zapewnia, że Dane osobowe są:

9.12.8.1. Przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klienta w rozumieniu artykułu 5., ustęp 1., litera a. RODO,

9.12.8.2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są Przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami w rozumieniu artykułu 5., ustęp 1., litera b. RODO,

9.12.8.3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, o których mowa w Polityce prywatności w rozumieniu artykułu 5., ustęp 1., litera c. RODO,

9.12.8.4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane w rozumieniu artykułu 5., ustęp 1., litera d. RODO,

9.12.8.5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Klienta, którego dotyczą, przez okres, o którym mowa w punkcie 9.5.2. Polityki prywatności w rozumieniu artykułu 5., ustęp 1., litera e. RODO,

9.12.8.6. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w szczególności ochronę przed niedozwolonym i / lub niezgodnym z celami i zakresem, o których mowa w Polityce prywatności i / lub obowiązującymi przepisami prawa Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem i / lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych, fizycznych i / lub organizacyjnych w rozumieniu artykułu 5., ustęp 1., litera f. RODO.

9.12.9. Zapisanie się do Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na Przetwarzanie i akceptacją Regulaminu, w tym Polityki prywatności.

9.12.10. Adres poczty elektronicznej email podany podczas zapisywania się do Newslettera musi należeć i / lub być w dyspozycji osoby zapisującej się na Newsletter. Niedozwolone jest wykorzystanie adresów poczty elektronicznej email, które nie należą do osób zapisujących się do Newslettera.

9.13. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

9.13.1. Wszelkie zmiany dotyczące Przetwarzania Danych osobowych Klientów oraz inne ustalenia wymagają kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.

9.13.2. Dane osobowe KlientówPrzetwarzane w celu realizacji postanowień Regulaminu, w tym Polityki prywatności.

9.13.3. Administrator informuje, że podczas korzystania z Serwisu internetowego, niektóre dane dotyczące Klienta zbierane są w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania. Dane te są zbierane w logach systemowych Serwisu internetowego, w szczególności za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii oraz funkcji web beacons.

9.13.4. Administrator informuje, że od momentu połączenia się przez Klienta z Serwisem internetowym, w logach systemowych Serwisu internetowego zapisywane są dane o adresie IP, rodzaju urządzenia końcowego, przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, dane o dostawcy usług internetu, z których korzysta Klient, dane o lokalizacji, adresach URL wyświetlanych podstron Serwisu internetowego, czasie połączenia Klienta z Serwisem internetowym, czasach załadowania Serwisu internetowego i jego podstron, błędach jakie wystąpiły podczas połączenia i / lub inne dane eksploatacyjne, dotyczące aktywności Klienta w Serwisie internetowym i / lub w internecie.

9.13.5. Administrator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przetwarza dane, o których mowa w punkcie 9.13.4. Polityki prywatności w celu umożliwienia Klientowi korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego i / lub w celach technicznych. Dane, o których mowa powyżej nie są powiązane z konkretnymi Klientami.

9.13.6. Informacje, zawarte w Polityce prywatności, mają charakter ogólny, jednak obowiązujący. Informacja, dotycząca Przetwarzania, jest udostępniana w treści klauzuli informacyjnej, zamieszczanej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu w Serwisie internetowym i / lub podczas kontaktu z Usługodawcą.

9.13.7. Serwis internetowy zawiera odnośniki internetowe do innych stron internetowych. Administrator zaleca zapoznanie się z regulaminami i polityką prywatności tych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności reguluje wyłącznie działania własne Administratora.

9.13.8. Administrator informuje, że powierza Przetwarzanie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i / lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.13.9. Administrator powierza Przetwarzanie podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu internetowego i / lub realizacji umów, w szczególności Umowy sprzedaży.

9.13.10. Dane osobowe powierzane są podmiotom przetwarzającym, odbiorcom i / lub stronom trzecim wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

9.13.11. Dane osobowe nie są powierzane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba że Klient, którego Dane osobowe dotyczą, udzieli na to zgody.

9.13.12. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w punktach 9.9.3., 9.9.4., 9.9.5., 9.9.6. Polityki prywatności, Dane osobowe mogą być Przetwarzane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i / lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9.13.13. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies i podobne technologie w urządzeniu końcowym Klienta jest Administrator i / lub podmioty trzecie, w szczególności partnerzy, dostawcy, podwykonawcy i / lub producenci współpracujący z Usługodawcą.

9.13.14. Administrator jest uprawniony do ujawnienia i przekazania wybranych Danych osobowych właściwym urzędom Rzeczpospolitej Polskiej, organom państwowym, organom administracji publicznej, innym organizacjom międzynarodowym i / lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.13.15. Dane osobowePrzetwarzane w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania, do czego w szczególności wykorzystywane są informacje o Zamówieniach, preferowanych sposobach składania Zamówień i / lub zawierania Umowy sprzedaży, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy i / lub dane uzyskane z wykorzystaniem plików cookies i podobnych technologii oraz funkcji web beacons, w celach, o których mowa w punktach 9.3.5., 9.3.6., 9.3.7., 9.3.9. Polityki prywatności.

9.13.16. W przypadku kontaktu z Administratorem, w celu wykonania praw Klienta, Administrator może zwrócić się do Klienta o podanie Danych osobowych, takich jak Dane identyfikacyjne klienta, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej email, numer telefonu kontaktowego pracownika, współpracownika i / lub przedstawiciela Klienta, reprezentującego Klienta podczas współpracy Klienta z Usługodawcą, w celu potwierdzenia tożsamości.

9.13.17. Jeżeli Klient udostępnia Administratorowi i / lub umieszcza w Serwisie internetowym jakiekolwiek Dane osobowe osób trzecich, może uczynić to jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i / lub dóbr osobistych tych osób.

9.13.18. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych osobowych i treści udostępnionych przez osoby trzecie w Serwisie internetowym wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego oraz za zgodą tych osób, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, chyba że uzyska zgodę od tych osób na Przetwarzanie ich Danych osobowych w celach i w zakresie przewidzianych w Regulaminie, w tym Polityce prywatności i wykraczającymi poza korzystanie z Serwisu internetowego.

9.13.19. Wszelkie zdarzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu i / lub danych, w szczególności Danych osobowych, w tym dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i / lub inne pliki o podobnym charakterze, w szczególności destrukcyjnym, należy zgłaszać Administratorowi.

9.14. Postanowienia przejściowe i końcowe

9.14.1. Terminy używane w Polityce prywatności zapisane kursywą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w artykule 9.1. Polityki prywatności.

9.14.2. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się Regulamin oraz odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy prawo telekomunikacyjne, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9.14.3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Polityki prywatności nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

9.14.4. Zmiany Polityki prywatności następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu.

9.14.5. Aktualna Polityka prywatności jest publikowana w Serwisie internetowym oraz udostępniana jako załącznik w formie pliku .pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Polityka prywatności na każde żądanie Klienta może mu być dostarczana za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej w formie pliku .pdf bez dodatkowych opłat.

9.14.6. Polityka prywatności wchodzi w życie 17 czerwca 2019 roku.

10. Załącznik nr 9. do RegulaminuRegulamin publikacji treści

10.1. Definicje

Użyte w Regulaminie publikacji treści pojęcia oznaczają:

10.1.1. Usługodawca – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.2. Serwis internetowy – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.3. Usługa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.4. Klient – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.5. Konsument – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.6. Pośrednik – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.7. Strony – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.8. Dane identyfikacyjne klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.9. Towar – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.10. Produkt – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.11. Wzór produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.12. Usługa dodatkowa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.13. Znakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.14. Druk – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.15. Uszlachetnienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.16. Personalizacja produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.17. Pakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.18. Akcesoria – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.19. Próba towaru – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.20. Rejestracja – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.21. Konto klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.22. Login klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.23. Hasło – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.24. Zamówienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.25. Zamówienia online – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.26. Potwierdzenie zamówienia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.27. Przygotowanie w toku – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.28. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.29. List autoryzacyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.30. Środki komunikacji elektronicznej – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.31. Forma pisemna – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.32. Rabat – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.33. Kupon promocyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.34. Newsletter – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.35. Regulamin – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.36. Warunki ogólne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.37. Regulamin zamówień – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.38. Regulamin usług dodatkowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.39. Regulamin płatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.40. Regulamin dostaw – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.41. Regulamin postępowania reklamacyjnego – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.42. Regulamin dla pośredników – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.43. Regulamin udostępniania wzorów – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.44. Polityka prywatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.45. Regulamin publikacji treści – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.46. Ustawa o prawach konsumenta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.47. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.48. Kodeks cywilny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.49. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.50. Ustawa prawo telekomunikacyjne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.51. Ustawa o podatku od towarów i usług – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.52. Ustawa o ochronie danych osobowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.53. RODO – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.54. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.55. Dane osobowe – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.56. Przetwarzanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.57. Administrator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.58. Moderator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.59. Nick – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.60. Opinia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.1.61. Weryfikacja opinii – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

10.2. Postanowienia ogólne

10.2.1. Regulamin publikacji treści określa zasady korzystania przez Klientów z Serwisu internetowego, w szczególności zamieszczania i / lub udostępniania przez Klientów wybranych treści, w szczególności Opinii w Serwisie internetowym oraz powiązanych z nimi funkcjonalności świadczonych przez Usługodawcę.

10.2.2. Usługodawca prowadzi Serwis internetowy, w którym między innymi:

10.2.2.1. informuje Klientów o Produktach,

10.2.2.2. umożliwia Klientom przeglądanie Opinii zamieszczonych przez innych Klientów,

10.2.2.3. umożliwia Klientom zamieszczanie Opinii,

10.2.2.4. umożliwia Klientom ocenę użyteczności Opinii,

10.2.2.5. umożliwia Klientom zgłaszanie naruszeń.

10.2.3. Regulamin publikacji treści stosuje się odpowiednio do Klientów korzystających z Serwisu internetowego, choćby Klient nie dokonał Rejestracji.

10.2.4. Zamieszczanie i / lub udostępnianie treści następuje zgodnie z Regulaminem publikacji treści, a w zakresie:

10.2.4.1. ogólnych warunków korzystania z Serwisu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają postanowienia Warunków ogólnych,

10.2.4.2. warunków Przetwarzania i ochrony Danych osobowych zastosowanie mają postanowienia Polityki prywatności.

10.2.5. Korzystanie z funkcjonalności, o których mowa w podpunktach 10.2.2.3., 10.2.2.4., 10.2.2.5. Regulaminu publikacji treści, może wymagać Rejestracji i / lub logowania do Konta klienta.

10.2.6. Możliwość korzystania z funkcjonalności, o których mowa w punkcie 10.2.2. Regulaminu publikacji treści, może być ograniczona, do wybranych przez Usługodawcę, w dowolnym czasie i zakresie.

10.3. Dodawanie Opinii

10.3.1. Klient może zamieszczać Opinie dotyczące Produktów w Serwisie internetowym.

10.3.2. Zamieszczanie Opinii odbywa się za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie internetowym na podstronie Produktu.

10.3.3. Klient, chcąc zamieścić Opinię, powinien wypełnić odpowiednie, w szczególności obowiązkowe, pola formularza dostępnego na podstronie danego Produktu.

10.3.4. Klient w ramach zamieszczania Opinii nie może używać w treści Opinii plików graficznych i / lub filmów. Inne ograniczenia techniczne, dotyczące zamieszczania Opinii, będą komunikowane Klientowi w Serwisie internetowym podczas dodawania Opinii.

10.3.5. Każda Opinia, zamieszczana przez Klienta, oznaczana jest automatycznie wygenerowanym Nickiem lub imieniem i nazwiskiem podanym w formularzu.

10.3.6. Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia i / lub edycji Opinii. Klient może zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o usunięcie i / lub edycję Opinii za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. W takim przypadku, Usługodawca dokona usunięcia i / lub edycji Opinii w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiej prośby.

10.4. Ocena użyteczności Opinii

10.4.1. Klient może oceniać użyteczność Opinii.

10.4.2. Ocena użyteczności Opinii odbywa się poprzez wciśnięcie odpowiedniej ikony udostępnionej w Serwisie internetowym przy tej Opinii.

10.4.3. Klient może ocenić użyteczność pojedynczej Opinii tylko raz.

10.4.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie internetowym informacji o liczbie pozytywnych i / lub negatywnych ocen użyteczności Opinii.

10.5. Weryfikacja opinii

10.5.1. Usługodawca może dokonywać Weryfikacji opinii zamieszczanych przez Klientów w Serwisie internetowym.

10.5.2. Weryfikacja opinii odbywa się:

10.5.2.1. automatycznie w ramach algorytmów zadanych w Serwisie internetowym przez Usługodawcę,

10.5.2.2. i / lub ręcznie, to jest przez Moderatora.

10.5.3. Weryfikacja opinii dotyczy weryfikacji treści Opinii, w szczególności co do których stwierdzono, w tym opierając się na doniesieniach osób trzecich i / lub odpowiednich organów, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu, w tym Regulaminu publikacji treści, obowiązujących przepisów prawa i / lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy.

10.5.4. Usługodawca nie ma obowiązku prowadzenia uprzedniej i / lub bieżącej kontroli zamieszczanych Opinii, w szczególności Weryfikacji opinii.

10.5.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie internetowym informacji o usunięciu Opinii.

10.6. Zgłaszanie naruszeń dotyczących treści

10.6.1. Klient może zgłaszać naruszenia dotyczące treści zamieszczonych w Serwisie internetowym, w szczególności Opinii.

10.6.2. W przypadku, gdy Klient uzna że treść, w szczególności Opinia, może stanowić naruszenie Regulaminu, w tym Regulaminu publikacji treści, obowiązujących przepisów prawa i / lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy, Klient może zgłosić naruszenie za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej i / lub użyć odpowiedniego odnośnika internetowego udostępnionego w Serwisie internetowym przy tej Opinii.

10.6.3. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o zamieszczeniu w Serwisie internetowym treści, w szczególności Opinii, stanowiącej naruszenie Regulaminu, w tym Regulaminu publikacji treści, obowiązujących przepisów prawa i / lub dobrego imienia Usługodawcy, może ona zgłosić naruszenie za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej.

10.6.4. W przypadku zgłoszenia naruszenia Usługodawca ponownie weryfikuje treści, w szczególności dokonuje Weryfikacji opinii i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.

10.7. Odpowiedzialność

10.7.1. Zamieszczając i / lub udostępniając treści, w szczególności Opinie, Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Usługodawca nie jest dostawcą treści, o których mowa w Regulaminie, w tym Regulaminie publikacji treści a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

10.7.2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i charakter zamieszczanych i / lub udostępnianych przez siebie treści, w szczególności Opinii. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i / lub praw osób trzecich, a także postanowień Regulaminu, w tym Regulaminu publikacji treści i / lub przepisów obowiązującego prawa.

10.7.3. Zamieszczane i / lub udostępniane treści, w szczególności Opinie, nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, w szczególności Opinie, zamieszczane i / lub udostępniane przez Klientów.

10.8. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

10.8.1. Wszelkie zmiany dotyczące zamieszczania i / lub udostępniania treści, w szczególności Opinii oraz inne ustalenia wymagają kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.

10.8.2. Zamieszczając i / lub udostępniając treści, w szczególności Opinie, Klient:

10.8.2.1. oświadcza, że jest wyłącznym twórcą treści i wszystkich ich części,

10.8.2.2. oświadcza, że zamieszczanie i / lub udostępnianie, w ramach Serwisu internetowego, Danych osobowych i / lub informacji dotyczących osób trzecich, następuje w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą. Zamieszczanie i / lub udostępnianie, w ramach Serwisu internetowego, Danych osobowych osób trzecich i / lub rozpowszechnianie ich wizerunku, bez wymaganego obowiązującym prawem zezwolenia i / lub zgody osób trzecich, jest niedozwolone,

10.8.2.3. oświadcza, że wyraża zgodę na przeglądanie treści, w szczególności Opinii, przez innych Klientów i / lub Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym Regulaminu publikacji treści,

10.8.2.4. nie jest uprawniony do zamieszczania i / lub udostępniania w ramach Serwisu internetowego treści, w szczególności Opinii, naruszających ogólnie pojęte zasady uczciwej konkurencji, o charakterze reklamowym, na przykład stanowiących bezpośrednią lub pośrednią reklamę podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy i / lub dostarczanych przez ten podmiot usług i / lub produktów, a także pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy,

10.8.2.5. nie jest uprawniony do zamieszczania i / lub udostępniania w ramach Serwisu internetowego treści, w szczególności Opinii, w złej wierze, w szczególności z zamiarem naruszenia dóbr Usługodawcy i / lub osób trzecich, naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, wizerunki i / lub prawa wynikające z dóbr osobistych i / lub praw pokrewnych, objętych tajemnicą przedsiębiorstwa i / lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

10.8.2.6. nie jest uprawniony do zamieszczania i / lub udostępniania treści, w szczególności Opinii, posiadających charakter obraźliwy bądź stanowiący groźbę skierowaną do osób trzecich, zawierających słownictwo naruszające dobre obyczaje, na przykład poprzez użycie wulgaryzmów i / lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających normy społeczne i / lub obyczajowe, na przykład poprzez treści propagujące przemoc, o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne i tym podobne,

10.8.2.7. nie jest uprawniony do zamieszczania i / lub udostępniania treści, w szczególności Opinii, naruszających postanowienia Regulaminu, w tym Regulaminu publikacji treści, obowiązujące przepisy prawa i / lub ogólnie przyjęte zwyczaje, zasady postępowania i / lub zasady współżycia społecznego,

10.8.2.8. zezwala Usługodawcy na korzystanie z treści, w szczególności Opinii, w ramach informowania o Serwisie internetowym, działalności Usługodawcy i reklamy we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu i / lub innych okoliczności. Jednocześnie Klient zezwala Usługodawcy na umieszczanie informacji o charakterze komercyjnym i / lub reklamowym Usługodawcy i / lub za zgodą Usługodawcy, w strukturze dodanych treści i / lub na ich nośnikach, a także łącznie z nimi.

10.8.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że ustalenia, o których mowa w punkcie 10.8.2. Regulaminu publikacji treści, obowiązują bez ograniczenia czasowego, terytorialnego, ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Klienta i / lub podmiotów uprawnionych do treści, w szczególności Opinii.

10.8.4. Klient poprzez zamieszczanie i / lub udostępnianie treści, w szczególności Opinii, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez innych Klientów i / lub osoby trzecie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

10.8.5. Usługodawca nie ma obowiązku publikacji i / lub rozpowszechniania treści, w szczególności Opinii, zamieszczanych i / lub udostępnianych przez Klienta.

10.8.6. Klient zamieszczając i / lub udostępniając treści, w szczególności Opinie, wyraża zgodę na oznaczenie ich automatycznie wygenerowanym Nickiem lub imieniem i nazwiskiem podanym w formularzu. W przypadku treści, w szczególności Opinii, zamieszczanych i / lub udostępnianych przez Klienta, który dokonał Rejestracji i / lub logowania do Konta klienta, Nick generowany jest automatycznie na podstawie danych pobranych z Konta klienta.

10.9. Postanowienia przejściowe i końcowe

10.9.1. Terminy używane w Regulaminie publikacji treści zapisane kursywą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w artykule 10.1. Regulaminu publikacji treści.

10.9.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie publikacji treści stosuje się Regulamin oraz odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy prawo telekomunikacyjne, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10.9.3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu publikacji treści nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

10.9.4. Zmiany Regulaminu publikacji treści następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu.

10.9.5. Aktualny Regulamin publikacji treści jest publikowany w Serwisie internetowym oraz udostępniany jako załącznik w formie pliku .pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin publikacji treści na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej w formie pliku .pdf bez dodatkowych opłat.

10.9.6. Regulamin publikacji treści wchodzi w życie 17 czerwca 2019 roku.